สปส.จับมือร.พ. แก้ไขปัญหาเบิกจ่ายค่ารักษาล่าช้า : SIAMHRM.COM

สปส.จับมือร.พ. แก้ไขปัญหาเบิกจ่ายค่ารักษาล่าช้า




นายสุรินทร์ จิรวิศิษฏ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคมร่วมหารือกับสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ชมรมโรงพยาบาลเพื่อการพัฒนาระบบบริการประกันสังคม คณะกรรมการการแพทย์ และคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน ที่ประชุมเห็นชอบให้แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเบิกจ่าย ค่ารักษาพยาบาลล่าช้า ทำให้โรงพยาบาลได้รับความเดือดร้อน เหตุเพราะกองทุนเงินทดแทนต้องดูแลเรื่องการเบิกจ่ายอย่างละเอียดถูกต้อง และเหมาะสมกับการรักษาที่ได้รับจากสถานพยาบาล ซึ่งปัญหามาจากหลายฝ่าย ทั้งจากเจ้าหน้าที่ไม่สามารถวินิจฉัยได้อย่างรวดเร็วเนื่องจาก ขาดเอกสารประกอบการพิจารณา การตีความการเป็นลูกจ้าง รอผลการอุทธรณ์ เป็นต้น ส่วนปัญหาจากนายจ้าง/ลูกจ้าง เช่น นายจ้างไม่ยื่นแบบแจ้งการประสบอันตราย (กท.16) ไม่แจ้งการเป็นลูกจ้าง ไม่จ่ายค่ารักษาส่วนเกิน ไม่มาพบเจ้าหน้าที่เพื่อให้ข้อเท็จจริง เป็นต้น สำหรับปัญหาที่เกิดจากโรงพยาบาล เช่น ส่งแบบแจ้งการประสบอันตราย (กท.16) ให้สปส.เกิน 180 วัน ส่งใบแจ้งหนี้ซ้ำ ระบุโรคไม่ตรงกับการรักษาพยาบาล รวมใบแจ้งหนี้หลายฉบับแล้วเรียกเก็บ เป็นต้น ทั้งนี้ สปส.ได้วางแนวทางแก้ไขในระยะสั้น โดยให้โรงพยาบาลสรุปยอดค่ารักษาที่ ค้างจ่ายให้สปส.เขตพื้นที่/จังหวัด เพื่อเร่งรัดการจ่าย และจัดทำโปรแกรมการเรียกเก็บ/จ่าย ค่ารักษาให้โรงพยาบาล ส่วนในระยะยาวจะมีการขยายระบบคอมพิวเตอร์ทั่วประเทศ เพื่อประมวลผลค่ารักษาค้างจ่ายได้ และวางระบบการแจ้งหนี้ค่ารักษาด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์

ในปี 2549 สถิติรับแจ้งการประสบอันตราย มีจำนวน 204,257 ราย เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการวินิจฉัยเงินทดแทนได้ โดยมิต้องหารือคณะกรรมการการแพทย์มากกว่า 90% ของเรื่องทั้งหมด เรื่องที่จำเป็นต้องตรวจสอบหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติม เช่น กรณีการประสบอันตรายนอกสถานที่ทำงาน หรืออุบัติเหตุจราจร หรือกรณีต้องตรวจสอบการรักษาพยาบาล เพื่อหารือคณะกรรมการการแพทย์มีจำนวนไม่ถึง 10% ของเรื่องทั้งหมด

ในปัจจุบันมีเรื่องค้างการพิจารณาประมาณ 1% ของเรื่องทั้งหมด จำนวน 2,142 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2550) ประมาณเดือนพฤศจิกายนของทุกปี สำนักงานประกันสังคมจะมีหนังสือถึงโรงพยาบาลทุกแห่ง เพื่อแจ้งให้ส่งใบแจ้งหนี้ของปีปัจจุบันทั้งหมดเบิกค่ารักษาภายในเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป

 

แหล่งข่าว : แนวหน้า



   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM