ศูนย์มะเร็ง อุบลราชธานี เปิดรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว : SIAMHRM.COM

ศูนย์มะเร็ง อุบลราชธานี เปิดรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว


ศูนย์มะเร็ง อุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรร จุเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินบำรุง โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
 1.ผู้ช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ (1 อัตรา)
 -เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
 -สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
 -มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office
 ตำแหน่งที่ 1 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2550
 
 2.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (1 อัตรา)
 -อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
 -สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านบริหารธุรกิจ บัญชี การตลาด การธนาคาร
 -มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office
 ตำแหน่งที่ 2 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2550
 
 3.เจ้าหน้าที่ธุรการ (1 อัตรา)
 -อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
 -สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางด้านบริหารธุรกิจ
 -มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปเป็นอย่างดี
 ตำแหน่งที่ 3 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2550  
 
 ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มภารกิจอำนวยการ ศูนย์มะเร็ง อุบลราชธานี ถนนคลังอาวุธ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โทร.0-4528-5610-5 ต่อ 1104 ในวันและเวลาราชการ  


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM