สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับ ลูกจ้างชั่วคราว : SIAMHRM.COM

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับ ลูกจ้างชั่วคราว


สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ดังนี้
 
 1. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
 คุณสมบัติ -  วุฒิปริญญาตรี  สาขา  วิทยาการคอมพิวเตอร์,  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และ  คณิตศาสตร์และสถิติ  หรือ  เรียนคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต
  -  อายุไม่เกิน  35  ปี
 ถ้ามี -  ประสบการณ์ด้านการสอน  MS  Office  หรือ  โปรแกรมคอมพิวเตอร์  (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 
 อัตราค่าจ้างเดือนละ ปริญญาตรี  7,940  บาท    
 
 วิธีการคัดเลือก ด้วยวิธีการสัมภาษณ์
 
 วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร
  ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก  ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่   ชั้น 7    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ถนนพระราม 6  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ  10400  ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก  ตั้งแต่วันที่  16  -  31  ตุลาคม  2550  เวลา  8.30 – 16.30  น.  เว้นวันหยุดราชการ  สอบถามรายละเอียดได้ที่  โทร. 0 2354 4466 ต่อ 142, 143  คุณปัทมา,             คุณจันฐิมา  e-mail : laokeng@most.go.th,  janthima@most.go.th
 
 เอกสารและหลักฐานที่จะนำมายื่นในการสมัครคัดเลือก
  ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้
 1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว  ถ่ายมาแล้ว ไม่เกิน  6  เดือน  (นับถึงวันปิดรับสมัคร)       จำนวน  1  รูป
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน     จำนวน  1  ฉบับ    พร้อมต้นฉบับ
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน    จำนวน  1  ฉบับ    พร้อมต้นฉบับ
 4. สำเนาใบรับรองคุณวุฒิ  และระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครสอบ   จำนวน  1  ฉบับ    พร้อมต้นฉบับ
 5. หลักฐานอื่นๆ   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM