สำนักงาน ปปง. รับโอนข้าราชการ 5 อัตรา : SIAMHRM.COM

สำนักงาน ปปง. รับโอนข้าราชการ 5 อัตรา


สำนักงาน ปปง. ประกาศรับโอนข้าราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง  5 อัตรา ดังนี้
 
                     1. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3-5 หรือ 6ว  จำนวน  1 อัตรา
                     2. นักวิชาการพัสดุ 3-5 หรือ 6ว  จำนวน  1 อัตรา
                     3. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3-5 หรือ 6ว  จำนวน 3 อัตรา
 
 ภายในวันที่  31 ตุลาคม 2550 รายละเอียด ตาม www.amlo.go.th


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM