พัฒนาศักยภาพสหกรณ์ออมทรัพย์ จัดอบรม-รุกทำแผนยุทธศาสตร์ : SIAMHRM.COM

พัฒนาศักยภาพสหกรณ์ออมทรัพย์ จัดอบรม-รุกทำแผนยุทธศาสตร์
มีรายงานว่า จากการประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2549 ได้อนุมัติแผนงาน ประจำปี 2550 ในเรื่องการพัฒนาบุคลากรของสหกรณ์ด้านการบริการให้มีคุณภาพ พร้อมส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของสหกรณ์ด้วยความเสมอภาค และที่ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำรายงานประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2550 มีมติเห็นชอบให้สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ จัดทำโครงการอบรมและสัมมนาเรื่อง "การอบรมให้ความรู้ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และการพัฒนาทีมงาน" โดยแบ่งกิจกรรมเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงแรกจัดอบรมขึ้นในวันพุธที่ 26 กันยายน 2550 ณ. ห้องประชุม จอมพลป. พิบูลสงคราม โดยได้จัดอบรมเรื่องความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์แก่สมาชิก เจ้าหน้าที่สหกรณ์ และคณะกรรมการสหกรณ์ฯ ส่วนภาคบ่ายเป็นการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน ประกอบด้วยการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจัดทำSwot ของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน นอกจากนี้ช่วงที่สองได้จัดกิจกรรม Walk Rally ในวันที่ 6 - 7 ตุลาคม 2550 ณ โสมาภา-ป่าสักรีสอร์ท จังหวัดลพบุรี โดยการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจถึงความสำคัญของการเป็นสมาชิกสหกรณ์ การบริหารจัดการทางการเงินของสมาชิกให้มีประสิทธิภาพ การทำงานเป็นทีมเพื่อให้เกิดบริการที่มีประสิทธิภาพ การเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงานร่วมกันของเจ้าหน้าที่สหกรณ์กับสมาชิก เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีนำพาให้เกิดการประสานงานที่ดีต่อกัน ร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน ในการพัฒนาสหกรณ์และพัฒนาทีมงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผู้เข้าร่วมประชุมและสัมมนาประกอบด้วย สมาชิกสหกรณ์จากกรมในสังกัดกระทรวงแรงงาน เจ้าหน้าที่สหกรณ์ คณะกรรมการสหกรณ์ ประมาณ 200 คน

 

แหล่งข่าว : แนวหน้า   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM