แพทยศาสตร์ศิริราช เปิดรับสมัคร พนักงาน วุฒิ ปวส.-ป.เอก 9 อัตรา : SIAMHRM.COM

แพทยศาสตร์ศิริราช เปิดรับสมัคร พนักงาน วุฒิ ปวส.-ป.เอก 9 อัตรา


คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุ คคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้และลูกจ้างชั่วคราว โด ยมีรายละเอียดดังนี้
 
 พนักงานมหาวิทยาลัย
 1.ผู้ช่วยพยาบาล โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็ก ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู (1 อัตรา)
 -เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปีนับถึงวันสมัคร
 -ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
 -มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 ตำแหน่งที่ 1 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2550
 
 2.นักวิชาการอาชีวบำบัด ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ (1 อัตรา)
 -เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปีนับถึงวันสมัคร
 -ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางการเกษตร อาชีวบำบัด กิจกรรมบำบัด
 -หากมีประสบการณ์ด้านการอาชีวบำบัดและด้านจิตเวชจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 -มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์
 -มีมนุษยสัมพันธ์ดี ใฝ่รู้ทำงานเป็นทีม ตัดสินและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 ตำแหน่งที่ 2 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2550
 
 3..อาจารย์ ภาควิชาวิภาคศาสตร์ (1 อัตรา)
 -ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น) ไม่จำกัดอายุ
 -ได้รับวุฒิปริญญาโท (กายวิภาคฯ), ปริญญาเอก (กายวิภาคฯ) ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตรบัณฑิต
 ตำแหน่งที่ 3 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2550
 
 4.นักวิชาการเงินและบัญชี งานการคลัง สำนักงานคณบดี (1 อัตรา)
 -ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น) อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันรับสมัคร
 -ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางการบัญชี
 -มีความรู้ความสามารถการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word, Excel, PowerPoint และสามารถใช้ Microsoft Visio ได้ด้วย
 
 5.นักเทคนิคการแพทย์ ภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน (1 อัตรา)
 -ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น) อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันรับสมัคร
 -ได้รับวุฒิปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) และใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
 -หากมีประการณ์ด้านการปฏิบัติงานด้านเทคนิคการแพทย์ ระบบคุณภาพจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 6.นักวิชาการเงินและบัญชี งานคลัง สำนักงานคณบดี (1 อัตรา)
 -ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น) อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันรับสมัคร
 -ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางการบัญชี
 -มีความรู้ความสามารถการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Excel, PowerPoint และสามารถใช้ Microsoft Visio ได้ด้วย
 ตำแหน่งที่ 4-6 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2550
 
 ลูกจ้างชั่วคราว
 1.ผู้ปฏิบัติงานโภชนาการ ฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลศิริราช (1 อัตรา)
 -ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น) อายุไม่เกิน 30 ปี นับถึงวันรับสมัคร
 -ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาคหกรรมศาสตร์ เอกอาหารและโภชนาการ
 -หากมีประสบการณ์ด้านอาหารและโภชนาการจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 -มีความรู้ความชำนาญด้านอาหารและโภชนาการ และสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Excel, Word, PowerPoint, Internet ได้
 ตำแหน่งที่ 1 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2550
 
 2.นายช่างอิเล็กทรอนิกส์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และกายภาพบำบัด (1 อัตรา)
 -เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น อายุไม่เกิน 30 ปี นับถึงวันรับสมัคร
 -ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า วิทยุและโทรคมนาคม
 -มีความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์
 ตำแหน่งที่ 2 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2550  
 
 ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับและยื่นใบสมัคร หรือส่งประวัติส่วนตัวโดยรายละเอียดพร้อมรูปถ่ายและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ (ห้องที่ 3) ตึกอำนวยการ ชั้น 1 (โรงพยาบาลศิริราช) เลขที่ 2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 ในวันและเวลาราชการ


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM