รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มั่นใจว่าได้เข้ามาดูแลและแก้ปัญหาในหลายด้าน : SIAMHRM.COM

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มั่นใจว่าได้เข้ามาดูแลและแก้ปัญหาในหลายด้าน
นายอภัย จันทนจุลกะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงบทบาทของกระทรวงแรงงานในช่วงของรัฐบาลชุดนี้ว่า มั่นใจว่าได้เข้ามาดูแลและแก้ปัญหาแรงงานได้ในหลายด้าน

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสวัสดิการแรงงาน การว่างงาน การผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิต่างๆ การส่งเสริมให้มีสหภาพหรือสหพันธ์แรงงาน ปัญหาค่าจ้างของลูกจ้างทั้งนอกระบบและในระบบ ที่ได้นำทุกฝ่ายทั้งฝ่ายลูกจ้าง นายจ้าง ภาครัฐมาหารือหาแนวทางแก้ไข รวมทั้งด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยภายในสถานประกอบการหรือโรงงานต่างๆ

โดยกระทรวงฯ ได้ประกวดให้รางวัลแก่สถานประกอบการที่มีมาตรฐานการทำงานที่ดี ดูแลช่วยเหลือลูกจ้าง มีสวัสดิการด้านต่างๆ เป็นอย่างดี นอกจากนี้ มีผลสะท้อนบทบาทการทำงานจากต่างประเทศที่ต้องการแรงงานชั้นฝีมือของไทยมากขึ้น ซึ่งสืบเนื่องจากที่ผ่านมากระทรวงฯ ได้จัดอบรมให้ความรู้ เพิ่มทักษะแรงงาน ทั้งด้านภาษาต่างประเทศ ความชำนาญเฉพาะทางด้านอาชีพ ทำให้สามารถยกระดับฝีมือแรงงานที่ไปทำงานในต่างประเทศจากแรงงานไร้ฝีมือที่มีมากในอดีตกลับเป็นแรงงานมีฝีมือ รายได้ก็เพิ่มขึ้น มีหลายประเทศที่นายจ้างต้องการต่อสัญญาให้แรงงานทำงานต่อไป

และเมื่อเร็วๆ นี้ ภาคธุรกิจของออสเตรเลียได้เข้าพบตนแสดงความสนใจให้แรงงานไทยไปทำงานมากขึ้น จึงนับได้ว่านโยบายการทำงานของกระทรวงแรงงานภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีได้สนับสนุนส่งเสริมจนทำให้แรงงานนับล้านคนอยู่ดีมีสุข.

แหล่งข่าว : ไทยโพสต์   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM