สปส.ย้ำต้องดูแลกองทุน อัตราค่ารักษาและการเบิกจ่ายต้องตรวจสอบป้องกัน โอเวอร์ ทรีตเมนต์ : SIAMHRM.COM

สปส.ย้ำต้องดูแลกองทุน อัตราค่ารักษาและการเบิกจ่ายต้องตรวจสอบป้องกัน โอเวอร์ ทรีตเมนต์
สปส.ย้ำต้องดูแลกองทุน อัตราค่ารักษาและการเบิกจ่ายต้องตรวจสอบป้องกัน โอเวอร์ ทรีตเมนต์

สำนักงานประกันสังคม(สปส.) ชี้แจงโรงพยาบาลเอกชน 112 แห่ง กรณีถูกชมรมโรงพยาบาลเอกชน กล่าวหาว่าอัตราค่ารักษาพยาบาล ที่กองทุนเงินทดแทนจ่ายให้กับผู้ประกันตน ไม่เพียงพอต่อค่ารักษาพยาบาลที่เป็นจริง อีกทั้งการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลยังล่าช้า

นายสุรินทร์ จิรวิศิษฎ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า ปัจจุบันกองทุนเงินทดแทนให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้าง ที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ถึงแก่ความตาย หรือสูญหาย เนื่องจากการทำงาน เพื่อเป็นการคุ้มครองแรงงานและไม่ให้เป็นภาระแก่นายจ้าง โดยนายจ้างมีหน้าที่จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนฝ่ายเดียวปีละ 1 ครั้ง

สปส.ในฐานะผู้ดูแล ปกป้อง เงินกองทุนเงินทดแทน เพื่อให้ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ได้รับประโยชน์สูงสุด การกำหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลจึงมีคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนเป็น ผู้กำหนดในอัตราที่เป็นธรรม แต่การกำหนดค่าแพทย์ที่จ่ายให้ 30% หรือครั้งละของการเจ็บป่วยปกติไม่เกิน 10,500 บาท หากการเจ็บป่วยรุนแรงค่าแพทย์ก็สามารถเบิกเพิ่มได้ตามวงเงิน ซึ่งขณะนี้วงเงินค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้น 35,000 บาท หากบาดเจ็บรุนแรงเรื้อรังเบิกเกินได้ถึง 200,000 บาท ซึ่งที่ผ่านมาสปส.ไม่เคยมีเจตนากดค่ารักษาพยาบาลแต่อย่างใด ส่วนกรณีที่มีการเบิกจ่ายล่าช้านั้น เหตุเพราะกองทุนเงินทดแทนต้องดูแลเรื่องการเบิกจ่ายอย่างละเอียดถูกต้อง และเหมาะสมกับการรักษาที่ได้รับจากสถานพยาบาล

โดยในระหว่างนี้ขอให้ลูกจ้าง ผู้ประกันตน อย่าได้เป็นกังวล หากลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน ให้นายจ้างส่งตัวลูกจ้างเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลได้ทุกแห่ง ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งมีแพทย์แผนปัจจุบันชั้น 1 เป็นผู้ตรวจรักษา หากสถานพยาบาลนั้นอยู่ในความตกลงของกองทุนเงินทดแทน นายจ้างสามารถส่งตัวลูกจ้างเข้ารักษาแล้วยื่นหนังสือส่งตัว (กท.44) โดยไม่ต้องจ่ายค่ารักษา สถานพยาบาลจะเรียกเก็บจากสำนักงานประกันสังคมโดยตรง แต่ถ้าสถานพยาบาลนั้นไม่อยู่ในความตกลงของกองทุนเงินทดแทน นายจ้างต้องสำรองจ่ายค่ารักษาไปก่อนแล้วนำหลักฐานใบเสร็จรับเงินเบิกคืนได้จากสำนักงานประกันสังคมในภายหลัง ทั้งนี้ในวันที่ 1 ต.ค.50 นี้ สปส.จะร่วมหารือกับสมาคมโรงพยาบาลเอกชนและชมรมโรงพยาบาลเพื่อการพัฒนาระบบบริการประกันสังคม เพื่อหาข้อสรุปและแนวทางแก้ไขปัญหาการร่วมกัน ณ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 4 สำนักงานประกันสังคม ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี เวลา 9.00 น.

 

แหล่งข่าว : สำนักงานประกันสังคม   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM