สนง.ปฏิรูปที่ดินฯ(ส.ป.ก.) รับสมัคร สอบบรรจุบุคคล เข้ารับราชการ : SIAMHRM.COM

สนง.ปฏิรูปที่ดินฯ(ส.ป.ก.) รับสมัคร สอบบรรจุบุคคล เข้ารับราชการ


สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) มีความประสงค์ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละ เอียดดังนี้
 
 ตำแหน่งที่รับสมัคร
   1.วิศวกรการเกษตร 3 (บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา)
 -ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการเกษตร วิศวกรรมเครื่องกล
 -สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.แล้ว
 
 2.วิศวกรโยธา 3 (บรรจุครั้งแรก 5 อัตรา)
 -ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสำรวจ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจากคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
 -สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.แล้ว  
 
 วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
 ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่
 ฝ่ายสรรหาบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่
 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
 ถ.ราชดำเนินนอก
 กรุงเทพฯ
 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กันยายน 2550 ในวันและเวลาราชการ (ค่าธรรมเนียมการสอบ 100 บาท)   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM