เทศกิจ กรุงเทพ ขยายเวลา รับสมัคร พนักงานเทศกิจ 202 อัตรา : SIAMHRM.COM

เทศกิจ กรุงเทพ ขยายเวลา รับสมัคร พนักงานเทศกิจ 202 อัตรา


สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร ขยายเวลา เปิดรับ สมัครงาน พนักงานเทศกิจ 202 อัตรา
 
 สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานเทศกิจ เพื่อปฏิบัติงานตามแผนการดูแลความเป็นระเบียบรียบร้อยของกทม.โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
 ตำแหน่งที่รับสมัคร
 พนักงานเทศกิจ 202 อัตรา (ต้องการแบ่งเป็นเพศชาย 147 อัตรา และเพศหญิง 55 อัตรา) สังกัดสำนักเทศกิจและสำนักงานเขต
 - อัตราค่าจ้าง 4,880 บาท
 - มีสัญชาติไทย
 - มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 - วุฒิ ม.6 หรือ ม.ศ. 3 หรือ ม.3
 
 เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาในวันที่ยื่นใบสมัครสอบ
 - รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 - บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านตัวจริงพร้อมสำเนา จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
 - หลักฐานทางทหาร เช่น สด. 8 สด.9 หรือ สด.43 ตัวจริงพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
 - ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) จำนวน 1 ฉบับ
 - ไปรษณียบัตร ซึ่งเขียนชื่อ ที่อยู่ ของผู้สมัครอย่างชัดเจน จำนวน 1 ฉบับ
 - หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง(ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ- สกุล ใบทะเบียนสมสรตัวจริงพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
 
 กรณียื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครไม่ครบถ้วน หรือไม่มีเอกสารตัวจริงมาแสดงจะไม่รับสมัคร และสำเนาประกอบการรับสมัคร ให้ผู้สมัครเขียนคำว่า ''''ขอรับรองว่าเป็นเอกสารที่ทางราชการออกให้จริง'''' พร้อมเซ็นชื่อกำกับทุกหน้า
 ผู้ประสงค์จะรับสมัครขอรับใบสมัครด้วยตนเอง โดยแสดงบัตรประชาชน เพื่อขอรับใบสมัครในวันรับสมัครคือ ระหว่างวันที่ 10-28 กันยายน 2550 เวลา 09.00-15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ อาคารเก่าชั้นล่าง สำนักเทศกิจ กรุงเทพ
 
 
 ดูรายละเอียดได้ตามเว็บไซต์ด้านล่างนี้
 
 
http://www.bma.go.th
 
 
http://circular.bma.go.th


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM