องค์การบริหารส่วนตำบล พรหมณี รับสมัคร พนักงานส่วนตำบล : SIAMHRM.COM

องค์การบริหารส่วนตำบล พรหมณี รับสมัคร พนักงานส่วนตำบล


    องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก มีความ ประสงค์จะดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล สายงานผู้ปฏิบัต ิ โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
 1.วิศวกรโยธา ระดับ 3
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสำรวจ หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.)
 2.นักพัฒนาชุมชน ระดับ 3
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา ที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.อบต.รับรอง หรือ -สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงบัณฑิตอาสาสมัคร
 
 ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมณี (อาคารหลังใหม่) อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก โทร.0-3732-6156, 0-3732-6936 ต่อ 11, 15 และทางเว็บไซต์  ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 กันยายน 2550
 
 
http://www.prommanee.com


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM