เทศบาลตำบลนครไทย รับสมัคร พนักงานจ้าง เทศบาล : SIAMHRM.COM

เทศบาลตำบลนครไทย รับสมัคร พนักงานจ้าง เทศบาล


    นายเอกชัย โศจิวิศาล นายกเทศมนตรีตำบลนครไทย เปิดเผยว่า เทศบาล ตำบลนครไทยมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานจ้า งของเทศบาล ประจำปี 2550 จำนวน 3 ตำแหน่ง 7 อัตรา โดยมีรายละเอ ียดดังนี้
 
 1.ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (1 อัตรา)
 -วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาที่ ก.พ., ก.ค. หรือ ก.ท.รับรอง เรียนคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
 
 2.ผู้ช่วยช่างโยธา (1 อัตรา)
 -วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา สถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 -มีความรู้โปรแกรม MS-OFFICE และ AutoCAD
 
 3.ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก (5 อัตรา)
 -วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัย, ปริญญาตรีทางการศึกษา, ปริญญาตรีสาขาอื่น ๆ, อนุปริญญา หรือได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าขึ้นไป  
 
 ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลนครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก โทร.0-5538-8987 ต่อ 25 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 กันยายน 2550 ในวันและเวลาราชการ


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM