งบประมาณ การฝึกอบรม ใช้นำมา ลดหย่อนภาษี ได้ถึง 200% : SIAMHRM.COM

งบประมาณ การฝึกอบรม ใช้นำมา ลดหย่อนภาษี ได้ถึง 200%


    

นายสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กล่าวว่า พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 2545 กำหนดให้ในแต่ละปีผู้ประกอบการในทุกกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป ต้องจัดอบรมพัฒนาทักษะฝีมือให้กับลูกจ้างจำนวนไม่น้อยกว่า 50 % หากผู้ประกอบการไม่จัดอบรมให้ลูกจ้างทั้งหมดหรือจัดอบรมไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ ผู้ประกอบการจะต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานในอัตรา 1% ของค่าจ้างขั้นต่ำในปีที่ผ่านมา ตามจำนวนพนักงานที่ไม่ได้เข้ารับการอบรม ทั้งนี้ ผู้ประกอบการต้องยื่นแบบฟอร์มให้กับเจ้าหน้าที่รับรองหลักสูตร และการจัดอบรมให้กับพนักงานในแต่ละปี โดยการจัดอบรมจะต้องไม่ซ้ำคนเดิม เพื่อให้เกิดการกระจายและให้พนักงานทุกคนได้รับโอกาสเข้าฝึกอบรม

อธิบดี กพร. กล่าวต่อไปว่า จากข้อมูลการจ่ายเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2549 พบว่า มีสถานประกอบการยื่นแบบฟอร์มการจัดอบรมให้กับลูกจ้างจำนวน 8,134 แห่ง จากสถานประกอบการ 13,010 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 62.25 ส่วนสถานประกอบการที่ไม่ดำเนินการยื่นแบบฟอร์มมีจำนวน 4,876แห่ง หรือร้อยละ 37.48 สำหรับสถานประกอบการที่ฝึกอบรมโดยไม่ต้องจ่ายเงินสมทบมีจำนวน 7,357 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 90.45 ส่วนสถานประกอบการที่ฝึกให้กับลูกจ้างไม่ครบตามกำหนดและต้องจ่ายเงินสมทบมีจำนวน 777 แห่ง หรือร้อยละ 9.55 รวมเงินที่มีการจ่ายสมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานกว่า 24 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม กลับพบว่าสถานประกอบการส่วนใหญ่จัดอบรมให้กับลูกจ้างในหลักสูตรไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2445 ที่ต้องการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะฝีมือแรงงานในระดับที่สูงขึ้น เช่น การอบรมหลักสูตรการซ้อมหนีไฟให้กับลูกจ้าง เป็นต้น

"เราจะทำการสุ่มตรวจสอบการอบรมที่ผู้ประกอบการยื่นให้รับรองหลักสูตร และจะเข้มงวดกับกลุ่มนายจ้างที่ไม่มาติดต่อกับเจ้าหน้าที่เพื่อยื่นแบบฟอร์มกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานที่มีกว่า 4000 แห่ง โดยจะส่งเจ้าหน้าที่ติดตามพร้อมกับสอบถามเหตุผลกับนายจ้างที่ไม่มายื่นแบบฟอร์ม รวมทั้ง จะทำการเร่งประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้ประกอบการรับรู้และตระหนักถึงความสำคัญในการจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้กับลูกจ้าง นอกจากนี้ จะไม่ผ่านใบรับรองให้กับหลักสูตรที่ไม่มีผลในการเพิ่มทักษะฝีมือแรงงานด้วย ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานพร้อมที่จะให้คำแนะนำและสนับสนุนผู้ประกอบการในการจัดอบรมและพัฒนาหลักสูตร ซึ่งงบประมาณที่ใช้ในการฝึกอบรมนั้นสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ถึง 200% "นายสมเกียรติกล่าว

 

แหล่งข่าว : แนวหน้า   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM