เร่งหาทางออกให้สถานประกอบการจ้างงานคนพิการ : SIAMHRM.COM

เร่งหาทางออกให้สถานประกอบการจ้างงานคนพิการ
นายจุฑาธวัช อินทรสุขศรี ปลัดกระทรวงแรงงานในฐานะประธานคณะกรรมการ กล่าวระหว่างเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการประชุมส่งเสริมการมีงานทำและคุ้มครองการทำงานคนพิการ ครั้งที่ 2/2550 ว่า จากข้อมูลของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พบว่ามีสถานประกอบการที่ไม่มีการจ้างงานคนพิการและไม่ได้ส่งเงินเข้ากองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ จำนวน 710 แห่งขณะที่มีสถานประกอบการจ้างคนพิการทำงาน 1,082 แห่ง จ้างงานคนพิการ 1,823แห่งและสถานประกอบการที่ไม่จ้างคนพิการทำงาน แต่ส่งเงินสมทบกองทุนๆ จำนวน 302 แห่ง ซึ่งที่ประชุมเห็นว่าสถานประกอบการที่ไม่ได้จ้างคนพิการและไม่ส่งเงินสมทบกองทุนอาจมีความจำเป็น จึงควรหาทางออกให้แก่สถานประกอบการเหล่านี้ อาทิ จัดสถานที่ในสถานประกอบการเพื่อรับผลิตภัณฑ์ของคนพิการมาจำหน่าย การเหมาจ้างงานผลผลิตของคนพิการหรือหน่วยงานภาครัฐควรพิจารณาให้คนพิการเข้าไปขายของหรืออาหารฝนหน่วยงานได้

ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ประชุมเสนอให้มีร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และให้มีหน่วยงานด้านการสร้างมาตรการการส่งเสริมการมีงานทำในกระทรวงแรงงาน เพื่อให้มีหลักประกันและเป็นการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ รวมทั้งให้กระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงกำหนดโควตา สัดส่วนของสถานประกอบการว่าควรมีการจ้างแรงงานคนพิการเท่าไร ซึ่งปกติอยู่ที่อัตราส่วนแรงงานปกติ 200 คนต่อ แรงงานคนพิการ 1 คน ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ.2534 ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

"กรมการจัดหางาน ได้รับงบประมาณปี 2551 เพื่อจ้างคนพิการเข้าทำงานในหน่วยงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคแห่งละ 1 คน รวม 86 คน โดยเห็นว่าภาครัฐควรรับคนพิการเข้าทำงานเช่นเดียวกับนานาประเทศ

ทั้งนี้กระทรวงแรงงานจะเชิญนายจ้างมาพูดคุยเพื่อให้จ้างคนพิการเข้าทำงาน ตาม พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ หากสถานประกอบการรายใดไม่ให้ความร่วมมือ อาจมีบทกำหนดลงโทษ ซึ่งอาจถึงขั้นยึดทรัพย์นายจ้าง"

 

ที่มา : แนวหน้า   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM