ได้แล้วกรรมการค่าจ้างขั้นต่ำอุบลฯ 15 คน ถกรอบสองปรับจาก 145 บาท : SIAMHRM.COM

ได้แล้วกรรมการค่าจ้างขั้นต่ำอุบลฯ 15 คน ถกรอบสองปรับจาก 145 บาท
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจ.อุบลราชธานี นายสุรพล สายพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะอนุกรรมการอัตราค่าจ่างแรงงานขั้นต่ำ ครั้งที่ 2 เพื่อพิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์เสนอต่อทางกระทรวงแรงงาน

นางพรทิพย์ ทองเอี่ยม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมในครั้งที่ 2 เป็นการหารือกันของคณะกรรมการสรรหาคณะอนุกรรมการอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำประจำจังหวัดอุบลราชธานี เนื่องจากในครั้งแรกทางคณะกรรมการได้มีการประกาศรับสมัครตัวแทนบุคคลจากฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างเพื่อให้ทางคณะกรรมการสรรหาได้พิจารณา ซึ่งผลจาการพิจารณาในรอบแรกพบว่ายังมีผู้สมัครที่เป็นตัวแทนจากฝ่ายนายจ้างและตัวแทนผู้สมัครจากฝ่ายนายจ้างยังมีคุณสมบัติไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ทำให้ทางคณะกรรมการสรรหาต้องมาหารือกันอีกครั้ง

สำหรับคณะอนุกรรมการสรรหาอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำซึ่งมีทั้งหมด 15 คนนั้น ทางคณะกรรมการเห็นว่าทั้ง 15 คน ควรมาจากตัวแทนภาครัฐจำนวน 5 คน ตัวแทนฝ่ายนายจ้าง จำนวน 5 คน และตัวแทนฝ่ายลูกจ้างอีกจำนวน 5 คน รวมเป็น 15 คน ซึ่งครอบคลุมทุกสาขาอาชีพ ในส่วนของตัวแทนจากภาครัฐนั้นที่ประชุมได้มีการพิจาณาแล้วและเห็นชอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ทำหน้าที่เป็นตัวแทนจากภาครัฐ โดยมีสำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานีทำหน้าที่เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ และมีสำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร่วมเป็นคณะกรรมการจากภาครัฐด้วย ซึ่งจะได้มีการนำเสนอรายชื่อทั้ง 15 คนต่อทางกระทรวงแรงงานเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นลำดับต่อไป

ทั้งนี้ในส่วนของบทบาทและหน้าที่ของคณะอนุกรรมการอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำประจำจังหวัดอุบลราชธานีทั้ง 15 คนนั้นมีหน้าที่ในการพิจารณาขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำโดยดูสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันเป็นหลักในการพิจารณา ซึ่งต้องนำความเห็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวทั้งจากตัวแทนนายจ้าง ลูกจ้าง และตัวแทนภาครัฐมาร่วมพิจารณาเป็นรายปี ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีถือว่ามีการปรับอัตราค่าจ้าแรงงานขั้นต่ำทุกปี แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพคล่องทางเศรษฐกิจด้วย ล่าสุดจังหวัดอุบลราชธานีได้มีการปรับอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำและประกาศใช้อย่างเป็นทางการแล้วเป็น 145 บาทเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2550 เป็นต้นมา

อย่างไรก็ตามเกี่ยวกับการปรับอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำนั้นทางกระทรวงแรงงานมีการประกาศให้ทางคณะกรรมการค่าจ้างได้มีการศึกษาและพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนดและได้ลงมติเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2549 โดยห้ามมิให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างเป็นเงินแก่ลูกจ้างน้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเพื่อเป็นแนวปฏิบัติร่วมกันมา

 

 

แหล่งข่าว : ประชาไท   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM