ดึงผู้ประกอบการ-ลูกจ้างร่วมตั้งชมรม จป.กว๊านพะเยา : SIAMHRM.COM

ดึงผู้ประกอบการ-ลูกจ้างร่วมตั้งชมรม จป.กว๊านพะเยา
พะเยา - สวัสดิการฯ แรงงานเป็นเจ้าภาพตั้งชมรม จป.กว๊านพะเยา หวังให้ผู้ประกอบการและแรงงาน ได้ร่วมสร้างระบบสวัสดิการแรงงานแก่กันและกัน ภาครัฐพร้อมเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมาย และประสานงานช่วยเหลือให้องค์กรแข็งแกร่ง
       
       นางศุภลักษณ์ พจน์โยธิน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา กล่าวเปิดเผยว่า ขณะนี้ทางผู้ประกอบการในพื้นที่จำนวนหนึ่ง ร่วมกันจัดตั้งชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) กว๊านพะเยาขึ้น โดยมีสำนักงานเป็นผู้ประสานงานและที่ปรึกษา การตั้งชมรมฯดังกล่าวขึ้นมา เพื่อเป็นจุดประสานงานด้านความปลอดภัย เกี่ยวกับนายจ้าง และลูกจ้างของธุรกิจประกอบการต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดพะเยา
       
       ทั้งนี้ ได้มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการแรงงานในแต่ละโรงงาน ได้ร่วมกันจัดระบบความปลอดภัยให้กับแรงงาน ซึ่งจะทำให้เกิดความตระหนักในความเป็นเจ้าของกิจกรรม นำไปสู่การเริ่มต้นของการเรียนรู้ ที่จะช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นให้ได้รับความปลอดภัยในการทำงานอย่างระมัดระวัง
       
       สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานฯ กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมาทางสำนักงานฯ จะเป็นผู้กระตุ้นให้กับผู้ประกอบการและแรงงาน ซึ่งบางครั้งพวกเขาอาจจะได้รับสิ่งที่ไม่ตรงกับความต้องการแท้จริง ดังนั้น การมีชมรมฯ เกิดขึ้นจะทำให้ทุกฝ่ายต่างสะท้อนความต้องการที่แท้จริงขึ้นมา แล้ววางแผนการทำงาน เพื่อแสวงหาและรักษาผลประโยชน์ของแต่ละฝ่ายร่วมกัน โดยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้ความสะดวกเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมายที่ถูกต้องเหมาะสมกับชมรมฯ ต่อไป
       
       ในอนาคตจะมีการจัดระบบวันความปลอดภัยของสถานประกอบการต่างๆ โดยใช้เจ้าหน้าที่ชมรม จป.กว๊านพะเยา เป็นทีมงานแต่ละสถานประกอบการทำหน้าที่แกนนำ และคอยร่วมดูแลแรงงานได้ทางหนึ่ง พร้อมกันนี้จะมีกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างที่เป็นสมาชิกชมรมฯ ด้วย

 

 

แหล่งข่าว :หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM