ประกันสังคมฟันธงค่าคลอดบุตร ปีหน้าจ่ายให้ทุกคน 12,000 บาท : SIAMHRM.COM

ประกันสังคมฟันธงค่าคลอดบุตร ปีหน้าจ่ายให้ทุกคน 12,000 บาท
นายไพโรจน์ สุขสัมฤทธิ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กล่าวถึงกรณี สปส.ให้ผู้ประกันตนใช้สิทธิกรณีคลอดบุตรตั้งแต่ฝากครรภ์จนถึงคลอดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นความปรารถนาดีของ สปส.ต่อผู้ประกันตน แต่พบข้อร้องเรียนจากผู้ประกันตนให้กลับไปใช้ระบบเดิม เป็นเพราะสถานพยาบาลบางแห่งพยายามลดต้นทุนค่าใช้จ่ายทำให้ผู้ประกันตนได้รับบริการที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน สปส.จึงสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกันตนที่มีต่อรูปแบบการให้สิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตร พบว่ากว่า 75% เลือกรูปแบบกำหนดวงเงินเหมาจ่ายให้ผู้ประกันตน คณะกรรมการประกันสังคมมีมติให้จ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตรให้กับผู้ประกันตน หรือภรรยาผู้ประกันตน โดยปรับเพิ่มเหมาจ่ายให้แก่ผู้ประกันตนโดยตรงในอัตรา 12,000 บาท ต่อการคลอดหนึ่งครั้ง โดยครอบคลุมค่าตรวจและรับฝากครรภ์ ค่าบำบัดทางการแพทย์ ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าทำคลอด ค่ากินอยู่และรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล ค่าบริบาลและรักษาพยาบาลทารกแรกเกิด ค่ารถพยาบาลหรือค่าพาหนะรับส่งผู้ป่วย และค่าบริการอื่นที่จำเป็น

นายไพโรจน์กล่าวว่า ผู้ประกันตนสามารถเลือกโรงพยาบาลสำหรับการคลอดบุตรได้เองตามสะดวก โดยสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อนแล้วนำหลักฐานได้แก่ แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01) สำเนาสูติบัตรของบุตร สำเนาทะเบียนสมรส สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หน้าแรกของธนาคารกรุงศรีอยุธยา กรุงไทย กรุงเทพ ไทยพาณิชย์ นครหลวงไทย และทหารไทย มายื่นเรื่องขอเบิกได้ที่ สปส.พื้นที่ /จังหวัด ที่ผ่านมา สปส.ได้ปรับอัตราค่าคลอดบุตรเสมอมา นับตั้งแต่ปี 2534,2535,2547 เป็นต้นมา เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับบริการทางการแพทย์ที่ดี และสิทธิประโยชน์ใหม่นี้จะเริ่มใช้ในในเดือนมกราคม 2550 เป็นต้นไป

 

แหล่งข่าว : เครือมติชน   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM