กพร.เร่งพัฒนาแรงงาน ป้อนภาคอุตสาหกรรม : SIAMHRM.COM

กพร.เร่งพัฒนาแรงงาน ป้อนภาคอุตสาหกรรม


        

นายสมศักดิ์ สุโมตยกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดสัมมนาคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานระดับภาค ซึ่งจัดขึ้นโดย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ

ว่า ตามที่มีข่าวเกี่ยวกับผลกระทบการบริโภคที่หดตัวอย่างรุนแรง เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมกำลังได้รับผลกระทบอย่างหนักจากเศรษฐกิจปี  2549  ที่เริ่มชะลอตัวอย่างชัดเจน  ขณะที่เศรษฐกิจโลกก็มีแนวโน้ม เช่นเดียวกัน  ทั้งยังส่งผลให้การส่งออกสินค้าของไทยเริ่มประสบปัญหาการสั่งซื้อที่ลดลงตามลำดับ ผู้ประกอบการส่วนหนึ่งต้องเลิกกิจการและมีโอกาสที่ภาคส่งออกจะมีการปลดแรงงานที่ไม่จำเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะแรงงานที่ไร้ฝีมือ ดังนั้น การส่งเสริมและสนับสนุนให้แรงงานไทยมีมาตรฐานฝีมือ ควบคู่การพัฒนาองค์ความรู้จะทำให้แรงงานไทยมีศักยภาพครบทุกด้าน  ซึ่งการพัฒนาแรงงานทุกภาคส่วน  คือ ฐานกำลังทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศที่ต้องร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน  โดยภาครัฐทำหน้าที่เป็นผู้ให้การส่งเสริม   สนับสนุนในเชิงนโยบาย  และภาคกฎหมาย  เพื่อให้การพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นไปอย่างมีระบบ ส่วนภาคเอกชนซึ่งเป็นผู้ใช้แรงงาน  เป็นผู้ให้คำปรึกษา  และข้อเสนอแนะแก่ภาครัฐถึงความต้องการใช้แรงงาน  ควรมีศักยภาพเพียงใด จึงจะเหมาะสมกับธุรกิจในแต่ละประเภท เพื่อให้ทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตลอดจนทิศทางหรือแนวโน้มความต้องการใช้แรงงานในอนาคต.

 

แหล่งข่าว : หนังสือพิมพ์ไทยโพส   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM