สปส.เดินหน้าให้สิทธิคุ้มครองแรงงานต่างด้าว : SIAMHRM.COM

สปส.เดินหน้าให้สิทธิคุ้มครองแรงงานต่างด้าว
    นายไพโรจน์ สุขสัมฤทธิ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กล่าวว่า การที่ สปส.จะเก็บเงินสมทบจากแรงงานต่างด้าว พม่า ลาว กัมพูชา โดยที่เรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณากฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกานั้น ถือว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ที่กำหนดไว้ว่า ให้ สปส.เก็บเงินสมทบจากนายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐบาล ที่ทำงานในสถานประกอบการ หรือลูกจ้างเอกชน (ม.33)
       
       ดังนั้น แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ก็เท่ากับอยู่ในเงื่อนไขของพระราชบัญญัติประกันสังคมที่ต้องจ่ายเงินสมทบและได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับแรงงานไทย ซึ่งไม่มีสิทธิยกเว้น กลุ่มแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองถูกต้องตามกฎหมาย มีอยู่ประมาณ 70,000 คนทั่วประเทศ จึงต้องจ่ายเงินสมทบ ขณะเดียวกันนายจ้างและรัฐบาลก็ต้องจ่ายเงินสมทบเช่นกัน หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะกฎหมายบังคับ ทั้งนี้ สิทธิประโยชน์แรงงานต่างด้าวจะได้รับจากการจ่ายเงินสมทบ จะไม่แตกต่างจากคนไทย แม้ว่าจะกลับประเทศไปแล้ว หรือเมื่ออายุครบ 55 ปี ก็จะได้รับเงินชราภาพคืน โดย สปส.จะส่งผ่านไปยังสถานทูตไทยที่ประจำในประเทศนั้น ๆ เช่นเดียวกับที่ได้ดำเนินการแก่ผู้ประกันตนที่เป็นชาวต่างประเทศอื่น ๆ

 

แหล่งข่าว : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM