สปส.จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นขยายอายุเกษียณจาก55เป็น60ปี เพื่อนำข้อเสนอไปปรับปรุงให้เหมาะสม : SIAMHRM.COM

สปส.จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นขยายอายุเกษียณจาก55เป็น60ปี เพื่อนำข้อเสนอไปปรับปรุงให้เหมาะสม
สปส.จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นขยายอายุเกษียณจาก55เป็น60ปี เพื่อนำข้อเสนอไปปรับปรุงให้เหมาะสม

การประชุมรับฟังความเห็นการปฏิรูประบบบำนาญประกันสังคม จัดโดยสำนักงานประกันสังคม เรื่องประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

โดยนายพนัส ไทยล้วน ประธานสภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทยให้สัมภาษณ์ว่า เห็นด้วยกับการขยายอายุเกษียณ จาก 55 เป็น 60 ปี แต่ควรปรับแก้กฎหมายให้ชัดเจน เนื่องจากมองว่าแรงงานปัจจุบันมีสุขภาพแข็งแรงและศักยภาพเพียงพอ ที่จะทำงานต่อไปจนถึงอายุ 60 ปี ขณะเดียวกันเห็นด้วยกับการขยายเพดานเงินเดือนที่ใช้ในการคำนวนยอดสมทบบำนาญชราภาพ เพื่อให้เงินบำนาญของผู้ประกันตนมากขึ้นตามสัดส่วน เพียงพอต่อการใช้ชีวิตในวัยหลังเกษียณในอนาคต

ด้านนางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ ผู้ตรวจราชการกรมสำนักงานประกันสังคม ระบุว่า เวทีรับฟังความเห็นวันนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนให้ได้รับสิทธิประโยชน์ที่เพียงพอในอนาคตโดยไม่เป็นภาระให้กับคนรุ่นหลัง ทั้งนี้ในเวทีจะมีการเสนอแนวทางการปฏิรูปการขยายอายุการเกิดสิทธิรับบำนาญชราภาพ 4 แนวทาง ให้ผู้ประกันตนได้รับทราบ รวมถึงแนวทางการปรับสูตรค่าจ้างเฉลี่ยในการคำนวณบำนาญชราภาพ

ทั้งนี้ การจัดเวทีรับฟังความเห็นในส่วนภูมิภาคจำนวน 10 ครั้ง และจัดเวทีครั้งที่ 12 ซึ่งเป็นเวทีสุดท้าย ในวันที่ 28 พ.ย.นี้ เพื่อนำความเห็น ของผู้ร่วมประชุมทั่วประเทศ เข้าเสนอคณะอนุกรรมการสิทธิประโยชน์และสำนักงานประกันสังคมจะนำมาสรุปวิเคราะห์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิรูประบบบำนาญชราภาพให้มีความเหมาะสมต่อไป

ที่มา: TNN24, 31/8/2560   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM