ไทย-เยอรมนีหารือเพิ่มขีดความสามารถช่างเชื่อมไทย : SIAMHRM.COM

ไทย-เยอรมนีหารือเพิ่มขีดความสามารถช่างเชื่อมไทยหม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงานต้อนรับ Mr.Joachim Hagemann ผู้เชี่ยวชาญ จากสถาบันการเชื่อม SLV Mannheim สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เข้าเยี่ยมคารวะและหารือเรื่องการทดสอบรับรองฝีมือให้กับช่างเชื่อม ณ ห้องทำงานปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น 7 อาคารกระทรวงแรงงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถช่างเชื่อมไทยให้ได้ระดับมาตรฐานสากล โดยศูนย์ฝึกอบรมเชื่อมมาตรฐานสากล (Training Center of International Welding : TCIW) ที่จัดตั้งขึ้น ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน และสถาบันการเชื่อมมานไฮมน์ (SLV Mannheim) โดยความร่วมมือแบบ PPP (Public Private Pertnership) ซึ่งเสนอโดย InWEnt และ SLV Mannheim โดยจัดทำบันทึกความเข้าใจ MOU เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการออกใบรับรองและความ ร่วมมือแบบ PPP จากทั้งสามหน่วยงาน
 
สำหรับศูนย์ฝึกอบรมเชื่อมมาตรฐานสากล (Training Center of International Welding:TCIW) มีภารกิจในการเตรียมบุคลากรการฝึกและทดสอบของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในช่วงเริ่มต้นโครงการ และให้บริการการฝึก การทดสอบรับรองฝีมือให้กับบุคคลทั่วไป ตามมาตรฐานยุโรปและมาตรฐานของเยอรมนีส่วนแนวทางการดำเนินการต่อเนื่องของศูนย์ฯ ดังกล่าวนั้นจะจัดทำคู่มือคุณภาพภายใต้ข้อกำหนดของสถาบันการเชื่อม SLV Mannheim ในการเป็นสาขาของสถาบันการเชื่อม SLV Mannheim เพื่อให้สามารถดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตร ครูฝึกช่างเชื่อม และดำเนินการออกใบทดสอบและออกใบรับรองฝีมือช่างเชื่อม ตามแนวทางของสถาบันฯ ตลอดจนการพัฒนาความสามารถของครูฝึกช่างเชื่อมซึ่งจัดให้มีการสอบทบทวนฝีมือทุก 3 ปี
 


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM