ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ลงนามกับเครือเซ็นทรัลให้ทุนเรียนฟรีจนจบและมีงานทำเป็นแห่งแรก : SIAMHRM.COM

ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ลงนามกับเครือเซ็นทรัลให้ทุนเรียนฟรีจนจบและมีงานทำเป็นแห่งแรกผศ.ดร.เจษฏา ความคุ้นเคย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยประเทศไทย ได้มีการลงนาม MOU ร่วมกับผู้ประกอบการค้าเครือเซ็นทรัล ด้วยการกำหนดหลักสูตรร่วมกันรับนักศึกษาเข้าเรียนโดยให้ทุนการศึกษาจนจบถึง 500 ทุน ซึ่ง ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นมหาวิทยาลัยฯ แห่งแรกที่ได้รับการลงนาม MOU โดยการเปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ขึ้นโดยมีรูปแบบการเรียนการสอนที่ปรับแผนการเรียนให้มีการเรียนภาคทฤษฎีที่สถาบันการศึกษาแล้วเรียนควบคู่ต่อเนื่องไปกับการเรียนภาคปฏิบัติที่สถานประกอบการเป็นระยะเวลา 2ปี ซึ่งนักศึกษาสามารถที่จะปฏิบัติงานเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานประจำ พร้อมทั้งได้รับค่าจ้างในการลงปฏิบัติงาน ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวนี้มุ่งเน้นสร้างบัณฑิตให้มีความชำนาญด้านการค้าปลีกและตระหนักถึงธรรมชาติของการแข่งขันในธุรกิจการค้า จะสามารถวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าได้และจัดการการค้าปลีกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการนำความรู้ด้านการจัดการค้าปลีกมาช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างยั่งยืน
 
โครงการดังกล่าวนี้ทางเครือเซ็นทรัล ที่เข้าร่วมโครงการกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และอีกหลายๆ สถาบันการศึกษาทั้งใน กทม.และปริมณฑลนั้น ทางบริษัทผู้ประกอบการจะเป็นผู้ออกทุนในการเรียนให้แก่นักศึกษาที่สนใจจำนวน 500 ทุนได้เรียนฟรีตลอดหลักสูตร อีกทั้งบริษัทผู้ประกอบการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทั้งหมดให้แก่นักเรียนทุน และรับเข้าทำงานกับเครือเซ็นทรัล
 
ประเทศกำลังเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อย่างเต็มตัวที่จะมาถึงเร็วๆ นี้ ภายหลังจากการเปิดเสรี AEC ตลาดการค้าในรูปแบบต่างๆ ซึ่งจะมีขนาดใหญ่ขึ้น จากจำนวนประชากรในกลุ่มอาเซียนที่มีรวมกันกว่า 600 ล้านคน ส่งผลให้เกิดความต้องการด้านแรงงานที่มีทักษะเฉพาะทางมากขึ้น และผลจากการเปิดเสรีดังกล่าวนี้นำมาซึ่งการแข่งขันที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการค้าปลีก ซึ่งถือได้ว่าเป็นธุรกิจด้านบริการที่แต่ละประเทศให้ความสำคัญ เพราะเป็นธุรกิจที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและเป็นหนึ่งในดัชนีชี้วัดที่สำคัญที่จะสะท้อนให้เห็นถึงความมั่งคั่งของประชาชนและความมั่นคงของประเทศ
 
ผศ.ดร.เจษฏา เสริมท้ายอีกว่า โครงการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ผลิตนักศึกษาออกไปเป็นจำนวน 2 รุ่น ซึ่งนักศึกษาที่จบไปแล้วเข้าทำงานกับบริษัทฯ ในเครือเซ็นทรัล จะได้รับเงินเดือนที่มากกว่า 2,000 บาท จากการที่นักศึกษาจบไปแล้วไปเข้าทำงานที่อื่นๆ ก็จะได้รับเงินเดือนตามกฎหมายกำหนด 15,000 บาท ส่วนนักศึกที่ได้เรียนทุนเมื่อจบเข้าทำงานในเครือเซ็นทรัล ก็จะได้เงินเดือน 17,000 บาท ทั้งนี้หากนักศึกษาท่านใดสนใจก็สามารถโทร.สอบถามรายละเอียดโครงการนี้ได้ที่ 0-2529-0674-7 ต่อ 322, 323, 444 หรือสายตรงที่ 0-2529-3598
 


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM