สปส.ขยายความคุ้มครองลูกจ้างชั่วคราวทุกประเภท หลังพรบ.ประกันสังคมฉบับใหม่ มีผลบังคับใช้ 20 ต.ค.58 นี้ : SIAMHRM.COM

สปส.ขยายความคุ้มครองลูกจ้างชั่วคราวทุกประเภท หลังพรบ.ประกันสังคมฉบับใหม่ มีผลบังคับใช้ 20 ต.ค.58 นี้สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ขยายความคุ้มครองไปยังลูกจ้างชั่วคราวทุกประเภทของส่วนราชการ ต้องขึ้นทะเบียนประกันสังคม ภายหลังประกาศใช้พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2558 
          
นางปราณิน มุตตาหารัช เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 ที่แก้ไขปรับปรุงได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 และมีผลบังคับใช้ภายใน 120 วัน นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือวันที่ 20 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป ซึ่งสาระสำคัญตามมาตรา 4 เกี่ยวกับ การขึ้นทะเบียนลูกจ้าง โดยเนื้อหาที่แก้ไขปรับปรุงใช้บังคับแก่ ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน และลูกจ้างชั่วคราวรายชั่วโมงของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างของนายจ้างที่มีสำนักงานในประเทศ และไปประจำทำงานในต่างประเทศ ต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนกับประกันสังคม
          
ดังนั้น ลูกจ้างที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายประกันสังคมจะได้รับความคุ้มครองใน 7 กรณี ได้แก่ ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน 
          
หากนายจ้าง/สถานประกอบการมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 12 แห่ง/จังหวัด/สาขาทั่วประเทศ หรือโทร 1506 ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง หรือติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรง ให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
 
(สำนักงานประกันสังคม, 18/9/2558)
 


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM