สปส.แก้กฎหมายกองทุนเงินทดแทนเพิ่มสิทธิลูกจ้าง กรณีทุพพลภาพขยายรับเงินทดแทนสูงสุดตลอดชีวิต : SIAMHRM.COM

สปส.แก้กฎหมายกองทุนเงินทดแทนเพิ่มสิทธิลูกจ้าง กรณีทุพพลภาพขยายรับเงินทดแทนสูงสุดตลอดชีวิตสปส.แก้กฎหมายกองทุนเงินทดแทนเพิ่มสิทธิลูกจ้าง กรณีทุพพลภาพขยายรับเงินทดแทนสูงสุดตลอดชีวิต
 
สำนักงานประกันสังคม แก้กฎหมายกองทุนเงินทดแทนเพิ่มสิทธิลูกจ้าง กรณีทุพพลภาพขยายรับเงินทดแทนสูงสุดตลอดชีวิต พร้อมเพิ่มระยะเวลา จ่ายค่าทดแทนเสียชีวิต สูญหาย และขยายความคุ้มครองลูกจ้างราชการทุกประเภท
 
นายอารักษ์ พรหมณี รองปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า สำนักงานประกันสังคมได้จัดทำร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินทดแทน พ.ศ. ... ฉบับใหม่ โดยมีสาระสำคัญในการขยายความคุ้มครองไปถึงลูกจ้างของส่วนราชการทุกประเภทและพนักงานราชการ จากเดิมที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง และเพิ่มเงินทดแทนให้ลูกจ้าง โดยเพิ่มอัตราค่าทดแทนในกรณีต่างๆ เป็นร้อยละ 70 ของค่าจ้างรายเดือนจากเดิมอยู่ที่ร้อยละ 60 เพิ่มระยะเวลาจ่ายค่าทดแทนกรณีลูกจ้างทุพพลภาพ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี หรือหากจำเป็นสามารถจ่ายให้ตลอดชีวิตจากเดิมไม่เกิน 15 ปี นอกจากนี้ยังขยายระยะเวลาการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าทดแทนกรณีลูกจ้างเสียชีวิต หรือสูญหายไม่เกิน 10 ปี จากเดิมไม่เกิน 8 ปีกรณีลูกจ้างไม่สามารถทำงานได้ให้ได้ค่าทดแทน นับตั้งแต่วันที่ไม่สามารถทำงานได้ จากเดิมจะได้รับค่าทดแทนเมื่อไม่สามารถทำงานได้ติดต่อกันเกิน 3 วัน นอกจากนี้ยังเพิ่มเงินทดแทนการจ่ายค่าทำศพเป็นไม่น้อยกว่า 100 เท่าของอัตราสูงสุดของค่าจ้างขั้นต่ำรายวัน จากเดิมให้จ่าย100 เท่า ขณะเดียวกันได้ให้อำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในการลดอัตราการจ่ายเงินสมทบของนายจ้างในพื้นที่ ซึ่งประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ ภัยพิบัติ หรือมี สถานการณ์พิเศษอื่นๆ จากร้อยละ 3 เหลือร้อยละ 2 ต่อเดือนได้ จากเดิมไม่มีกำหนดไว้ นอกจากนี้ยังกำหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแต่งตั้ง เพื่อกำกับดูแลกองทุนให้มีความโปร่งใส
 
ด้านนายโกวิท สัจจวิเศษ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า เนื้อหาร่างพระราชบัญญัติที่กำหนดค่าทดแทนให้ลูกจ้างกรณีทุพพลภาพเป็นไม่น้อยกว่า 15 ปี จะไม่มีผลย้อนหลังต่อลูกจ้างทุพพลภาพที่ได้รับค่าทดแทนอยู่แล้ว รวมถึงลูกจ้างทุพพลภาพที่มายื่นขอรับค่าทดแทนก่อนที่ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวจะบังคับใช้ เนื่องจากหากกำหนดให้มีผลย้อนหลังจะต้องคำนวณเงินทดแทนที่ต้องจ่ายใหม่ทั้งหมด ทั้งนี้ ร่างพระราชบัญญัตินี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมกระทรวงแรงงานแล้วและอยู่ระหว่างการพิจารณาของพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
 
(สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, 10/5/2558)


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM