สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดรับสมัครลูกจ้างเหมา 1 อัตรา ด่วน : SIAMHRM.COM

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดรับสมัครลูกจ้างเหมา 1 อัตรา ด่วน


 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง:ลูกจ้างเหมา 1 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ:
1. รับ-ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภท ถ่ายเอกสาร และจัดส่งหนังสือ เอกสาร ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. เก็บ และค้นหาหนังสือ กรอกแบบฟอร์มและร่างหนังสือโต้ตอบง่าย ๆ บันทึกและพิมพ์หนังสือราชการ
3. เบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์
4. ช่วยจัดเตรียมและให้บริการในเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ การจัดประชุม
5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ค่าตอบแทน:เงินเดือน 9,300 – 10,000 บาท

คุณสมบัติ;
1. อายุไม่เกิน 30 ปี 
2. วุฒิการศึกษาระดับปวส. หรือปริญญาตรีทุกสาขา
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Internet และการสื่อสารทาง e-mail ได้เป็นอย่างดี
4. มีความขยัน รอบคอบ ตรงต่อเวลา และรับผิดชอบสูง
5. มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี และมี service mind
6. มีประสบการณ์ด้านธุรการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการรับสมัคร 

สมัครผ่านทาง email address : interfda@fda.moph.go.th พร้อมรูปถ่าย และ Resume 

ติดต่อหน่วยงาน:สํานักความร่วมมือระหว่างประเทศ ห้อง 515 ชั้น 5 อาคาร 5 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

โทร. 0 2590 7286 โทรสาร. 02 591 8475


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM