กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครสอบตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า รับสมัครวันที่ 3 – 7 พฤศจิกายน 2557 : SIAMHRM.COM

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครสอบตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า รับสมัครวันที่ 3 – 7 พฤศจิกายน 2557


 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ 
ตำแหน่ง:วิศวกรไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ:ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายกำหนด
สังกัด:กองแบบแผน 
อัตราเงินเดือน:19,500.-
ระยะเวลาการจ้าง:นับตั้งแต่วันเริ่มทำสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ: 
1.สำรวจข้อมูล เพื่อออกแบบระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ระบบป้องกันฟ้าผ่า ระบบสัญญาณเตือนภัย และอื่่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมไฟฟ้า
2.ศึกษาและกำหนดรูปแบบรายการ เพื่อให้ได้มาซึ่งรายละเอียดในการก่อสร้าง การผลิต การควบคุม การติดตั้งและการประมาณราคาในงานวิศวกรรมไฟฟ้า
3.ตรวจสอบและควบคุมการก่อสร้าง ติดตั้ง บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
4.ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพัฒนางานวิศวกรรมไฟฟ้า
5.จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับงานวิศวกรรมไฟฟ้า 
6. ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

เปิดรับสมัครวันที่ 3 – 7 พฤศจิกายน 2557


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM