สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครงาน ตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ( บัดนี้ - 10 พฤศจิกายน 2557 ) : SIAMHRM.COM

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครงาน ตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ( บัดนี้ - 10 พฤศจิกายน 2557 )


 ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย
อัตราเงินเดือน : 30,000 บาท
ประเภท : เชี่ยวชาญพิเศษ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของต่างประเทศหรือในประเทศในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงาน/โครงการที่จะปฏิบัติและเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนในการสร้างองค์ความรู้ และเสนอข้อคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี และบริเวณใกล้เคียงเพื่อเปิดประตูเศรษฐกิจด้านตะวันตก
2. จัดทำกรอบแนวคิด ยุทธศาสตร์การพัฒนา ตลอดจนแนวทาง นโยบาย มาตรการ เพื่อเสริมความมั่นคงในระดับภาพรวมและพื้นที่ เชื่อมโยงกับการแก้ไขปัญหาในมิติเศรษฐกิจ สังคม และมิติอื่น ๆ
3. ปฏิบัติหน้าที่กับเจ้าหน้าที่ในส่วนกลางและประสานการดำเนินการกับ
หน่วยปฏิบัติงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้คำปรึกษา แนะนำ วินิจฉัย ชี้แจงและตอบปัญหาแก่เอกชนหรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ทราบข้อมูล ความรู้ ผลดีผลเสีย อันจะนำไปสู่การดำเนินงาน ตามเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
4. จัดทำรายงานการติดตามประเมินผล ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ และนำข้อมูลที่ได้ มาปรับปรุงแผนงาน/โครงการ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น


วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ
มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการ เรื่อง การวิเคราะห์และวางแผนเพื่อพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนภาคตะวันตก การบูรณาการด้าน การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมกับการแก้ไขปัญหาความมั่นคง การวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ การประเมินผลนโยบาย และมาตรการการจัดทำแผนพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม
วิธีการประเมิน : พิจารณาจากผลงานและการสัมภาษณ์

ตามเอกสาร ทักษะ
วิเคราะห์ วางแผน และเสนอข้อคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี และพื้นที่เศรษฐกิจด้านตะวันตก
วิธีการประเมิน : พิจารณาจากผลงานและการสัมภาษณ์

ตามเอกสาร สมรรถนะ
การคิดวิเคราะห์
วิธีการประเมิน : พิจารณาจากผลงานและการสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : 

เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ถึง วันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM