กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ( 3 - 11 กันยายน 2557 ) : SIAMHRM.COM

กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ( 3 - 11 กันยายน 2557 )


กรมทรัพย์สินทางปัญญา
44/100 ม.1 ถ.นนทบุรี 1 สนามบินน้ำ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 
เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ 
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี 
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท 
ประเภท : บริหารทั่วไป 
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง 
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี หรือทางการเงิน หรือทางการเงินและธนาคาร และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางการเงิน หรือทางการคลัง หรือทางการเงินและการคลัง 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานทางการเงิน การงบประมาณ การบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ การศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม ประเมินผล การใช้จ่ายเงิน การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและบัญชี การวิเคราะห์งบประมาณ การพัฒนาระบบงานคลัง ตรวจสอบความถูกต้องของการลงบัญชีประเภทต่าง ๆ 
2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การตรวจสอบภายในด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ การบริหารงบประมาณ การประเมินความเสี่ยง การประเมินระบบควบคุมภายใน การติดตามการจัดซื้อ จัดจ้าง และการตรวจสอบการปฏิบัติการ/ การดำเนินงานภายในหน่วยงาน 
3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ

ตามเอกสาร ทักษะ

ตามเอกสาร สมรรถนะ 
เกณฑ์การประเมิน : ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 

เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2557 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2557 


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM