คณะแพทยศาสตร์ มศว รับสมัครผู้ช่วยช่าง (บัดนี้ - 30 กันยายน 2557) : SIAMHRM.COM

คณะแพทยศาสตร์ มศว รับสมัครผู้ช่วยช่าง (บัดนี้ - 30 กันยายน 2557)


ประกาศรับสมัครพนักงานรายวัน!
สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

1. คุณสมบัติ
ต าแหน่งผู้ช่วยช่าง วันละ 350.- บาท จ านวน 1 อัตรา 
- ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า 
ไม่ต่ ากว่านี้ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า 
- เพศชาย อายุระหว่าง 25 – 35 ปี
- สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
- ไม่มีประวัติเคยต้องโทษ หากตรวจสอบพบจะเลิกจ้างทันที
- มีความรับผิดชอบและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์พัฒนางาน
- มีความสามารถในการสื่อสาร ประสานงาน กับบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ ได้ดี
- มีใจรักในงานบริการและมีความพร้อมในการให้บริการตลอดเวลา
- ปฏิบัติงานที่งานบริหารและธุรการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

2. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
1. ส าเนาหลักฐานการศึกษาซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันพร้อมฉบับจริง
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป 
(ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี)
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน
4. ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ–ชื่อสกุล (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ–ชื่อสกุล)
5. ส าเนาหลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร 

สมัครได้ตั้งแต่วันที่1 – 30 กันยายน 2557
ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ 
อ.องครักษ์ จ.นครนายก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 2 ตุลาคม 2557
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 037-395451-5 ต่อ 60224 
และ 02-6495000 ต่อ 27979 ต่อ 20207-8
หรือประกาศ ณ งานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มศว
อ.องครักษ์ จ.นครนายก
หรือwww.swu.ac.th , www.medicine.swu.ac.th


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM