คณะแพทยศาสตร์ มศว รับสมัครช่างเทคนิค , คนงาน (บัดนี้ - 30 กันยายน 2557) : SIAMHRM.COM

คณะแพทยศาสตร์ มศว รับสมัครช่างเทคนิค , คนงาน (บัดนี้ - 30 กันยายน 2557)


ประกาศรับสมัครพนักงานรายวัน!
สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 กันยายน 2557

(พนักงานรายวัน) จ านวน 2 อัตรา ดังนี้

1. คุณสมบัติ

1.1 ต าแหน่งช่างเทคนิค วันละ 520.- บาท จ านวน 1 อัตรา 
(1) ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส หรือ . ) เทียบเท่าไม่ต่ า
กว่านี้ทางไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์
( 2) มีความรับผิดชอบงานในหน้าที่สูง และมีความกระตือรือร้น
(3) มีมนุษยสัมพันธ์และความสามารถสูงด้านการติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้เป็น
อย่างดี 
(4) ปฏิบัติงานที่งานบริหารและธุรการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

1.2 ต าแหน่งคนงาน วันละ 300.- บาท จ านวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง
(1)ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือมัธยมศึกษาปีที่ 6 
(2) เพศชาย อายุระหว่าง 25 – 35 ปี
(3) ไม่มีประวัติเคยต้องโทษ หากตรวจสอบพบจะเลิกจ้างทันที
(4) สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ หากมีงานเร่งด่วน ที่ไม่สามารถ
ด าเนินการในเวลาราชการได้
(5) มีความรับผิดชอบและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์พัฒนางาน
(6) มีความสามารถในการสื่อสาร ประสานงาน กับบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ ได้ดี
(7) มีใจรักในงานบริการและมีความพร้อมในการให้บริการตลอดเวลา
(8) ปฏิบัติงานที่งานบริหารและธุรการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

2. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
1. ส าเนาหลักฐานการศึกษาซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันพร้อมฉบับจริง
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป 
(ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี)
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน
4. ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ–ชื่อสกุล (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ–ชื่อสกุล)
5. ส าเนาหลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร (เพศชาย)

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารคณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ซ. สุขุมวิท 23 วัฒนา กรุงเทพฯ และ
งานทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 2 ตุลาคม 2557
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 037-395451-5 ต่อ 60224 
และ 02-6495000 ต่อ 27979 ต่อ 20207-8
หรือประกาศ ณ งานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มศว
อ.องครักษ์ จ.นครนายก 
หรือwww.swu.ac.th , www.medicine.swu.ac.th


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM