บริษัททีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด เปิดรับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บุคคล. เจ้าหน้าที่งานด้านช่าง หลายอัตรา : SIAMHRM.COM

บริษัททีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด เปิดรับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บุคคล. เจ้าหน้าที่งานด้านช่าง หลายอัตรา


ตำแหน่งงานเจ้าหน้าที่บุคคล

เงินเดือนตามตกลง
สวัสดิกํารประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน

คุณสมบัติ
1.อายุไม่เกิน35 ปี
2.คุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท
3.มีประสบการณ์ในสายงาน 1 ปี ขึ้นไป
4.สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้
เวลาปฏิบัติงานปฏิบัติงานทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00–17.00 น.

สถานที่ปฏิบัติงาน
บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด จำนวนอัตรา 1 อัตรา

ตำแหน่งจนท.งานด้านช่าง

เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท
สวัสดิการประกันสังคม

คุณสมบัติ
1.เพศชาย หรือ เพศหญิง
มีอายุระหว่าง 18-35 ปีบริบูรณ์
2.มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) จ่านวน 22 คน และไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) จ่านวน 278 คน
และผู้มีคุณวุฒิดังกล่าวต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐาน ทีโอทีโครงการพัฒนาช่าง Broadband Network Accessหรือผ่านการอบรม
โครงการพัฒนาช่างBroadband Network Accessหรือผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐาน ทีโอทีด้านช่างอย่างน้อย 1 ด้าน (Fiber, ADSL, Wifi, Wi netฯลฯ)
จากสถาบันวิชาการทีโอที
3.มีความรู้ ความสามารถเกี ยวกับงานติดตั้ง ตรวจแก้โทรศัพท์พื้นฐาน
4.มีความคิดริเริ ม และสามารถวิเคราะห์ปัญหาเฉพาะหน้าตามสภาวะแวดล้อมที เกิดเหตุการณ์ของปัญหาได้อย่างรอบคอบ และมีมนุษย์สัมพันธ์ที ดี
5.สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับรถยนต์จากกรมการขนส่งทางบก
6.ไม่เคยได้รับโทษจ่าคุกโดยค่าพิพากษาถึงที สุดให้จ่าคุก เว้นแต่ความผิดที กระท่าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
7.มีความรับผิดชอบต่อหน้าที ที ต้องปฏิบัติโดยเคร่งครัด
8.ไม่เป็นบุคคลที พฤติกรรมเกี ยงข้องกับสารเสพติดให้โทษ
9.มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง
10.เพศชายต้องพ้นภาระจากการเกรณฑ์ทหารแล้วหน้าที่งานงานด้านช่าง เกี ยวกับงานสร้าง ติดตั้ง ย้าย รื้อถอน ตรวจแก้ และบ่ารุงรักษาข่ายสายโทรศัพท์วางสายตัดต่อบ่ารุงรักษาเคเบิลใยแก้วน่าแสงและงานอืนๆ ที ได้รับมอบหมาย
เวลาปฏิบัติงานวันจันทร์–วันเสาร์ตั้งแต่เวลา 08.00–17.00 น. ปฏิบัติงานวันละ 8 ชั่วโมง ให้มีเวลาพัก 1 ชั่วโมงหรือตามที ส่วนงานก่าหนด
สถานที่ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลจำนวน 150 อัตรา


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM