ก.แรงงานไฟเขียวขึ้นเงินเดือนรัฐวิสาหกิจร้อยละ 5 : SIAMHRM.COM

ก.แรงงานไฟเขียวขึ้นเงินเดือนรัฐวิสาหกิจร้อยละ 5
บอร์ดแรงงานรัฐวิสาหกิจฯ ไฟเขียวขึ้นเงินเดือนให้พนักงานรัฐวิสาหกิจอีกร้อยละ 5 มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 48 โดยเตรียมเสนอ ครม.ให้ความเห็นชอบในสัปดาห์หน้า ระบุสามารถทำได้เนื่องจากสอดคล้องกับการขึ้นเงินเดือนราชการที่ผ่านมา
       
       นายสมศักดิ์ เทพสุทิน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ กล่าวภายหลังเป็นประธานประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ มีมติอนุมัติให้ขึ้นเงินเดือนพนักงานหน่วยงานรัฐวิสาหกิจร้อยละ 5 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2548 เป็นต้นไป ให้เบิกจ่ายย้อนหลังโดยใช้งบประมาณของแต่ละองค์กร ซึ่งจะนำมตินี้เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในสัปดาห์หน้า ทั้งนี้ สอดคล้องกับการขึ้นเงินเดือนราชการร้อยละ 5 ที่ผ่านมา และอยู่ในวิสัยที่ทำได้

 

 

แหล่งข่าว : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ
   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM