10 ประเทศอาเซียน เตรียมประชุมคณะร่างตราสารสิทธิต่างด้าว : SIAMHRM.COM

10 ประเทศอาเซียน เตรียมประชุมคณะร่างตราสารสิทธิต่างด้าว
10 ประเทศอาเซียน เตรียมประชุมคณะร่างตราสารสิทธิต่างด้าว

ม.ล.ปุณฑริก สมิติ รองปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงาน ได้จัดประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมคณะร่างตราสารอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงานต่างด้าว ครั้งที่ 11 เพื่อจัดเตรียมท่าทีของไทยในการประชุม 11th ACMW-DT โดยได้มีการพิจารณาร่างตราสารอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงานต่างด้าวในข้อที่ยังค้าง ได้แก่ บทที่ 3 สิทธิขั้นพื้นฐานของแรงงานต่างด้าว บทที่ 4 สิทธิเฉพาะของแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย บทที่ 5 ข้อผูกพันของประเทศผู้รับ และบทที่ 6 ข้อผูกพันของประเทศผู้ส่ง      

โดยสำนักเลขาธิการอาเซียนจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม 2557 ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยตนเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย และประธานการประชุม ซึ่งการประชุมครั้งนี้นับเป็นเวทีแรกๆ ด้านแรงงานของอาเซียนที่มีการเจรจาต่อรองเพื่อคุ้มครองสิทธิแรงงานต่างด้าวในอาเซียน โดยมีผู้แทนระดับสูงของรัฐบาลประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ เข้าร่วมการหารือ อีกทั้งจะหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมตามความสมัครใจ ทั้งนี้กระทรวงแรงงานของไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะร่างตราสารอาเซียนฯ ครั้งแรก ในปี 2552 ณ กรุงเทพมหานคร

(ASTV ผู้จัดการออนไลน์, 4-3-2557)   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM