มศว รับอาจารย์ สังกัดภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ (บัดนี้ - 12 เมษายน 2557) : SIAMHRM.COM

มศว รับอาจารย์ สังกัดภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ (บัดนี้ - 12 เมษายน 2557)
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4576 สังกัดคณะมนุษยศาสตร์


 ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 4576
 สังกัดภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์

 

 อัตราเงินเดือน วุฒิปริญญาเอก 30,400 บาท

 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ภาษาอังกฤษ วรรณคดีอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
 1. การเรียนการสอนและพัฒนานิสิต
 1.1 สอน เฉลี่ยสัปดาห์ละ 12 ชั่วโมง
 1.2 ที่ปรึกษาควบคุม (วุฒิปริญญาเอก) หรือผู้อ่าน (วุฒิปริญญาโท) ปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ดูแลให้คำปรึกษาปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษาเฉลี่ยสัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง (3 หน่วยกิต เท่ากับ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์)
 1.3 กรรมการ (วุฒิปริญญาเอก และ วุฒิปริญญาโท)0พิจารณาเค้าโครงและสอบ ปริญญานิพนธ์ สารนิพนธ์ เฉลี่ยสัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง
 2. งานผลิตผลงานทางวิชาการ เฉลี่ยสัปดาห์ละ 10 ชั่วโมง ได้แก่
 2.1 งานผลิตตำรา เอกสารประกอบการสอนรายวิชาที่รับผิดชอบหรือบทความ
 2.2 งานวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้หรือเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
 2.3 งานเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ในรูปแบบของการตีพิมพ์ในวารสาร วิชาชีพ/วิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมทางวิชาการอย่างน้อย 1 เรื่องต่อปีการศึกษา
 3. งานบริการวิชาการ เฉลี่ยสัปดาห์ละ 7 ชั่วโมง ได้แก่
 3.1 งานบริการวิชาการ/กิจกรรมวิชาการ : การประชุมวิชาการ/กรรมการวิชาการ/การบริหาร
 3.2 จัดโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิต การเรียนการสอนและวิชาชีพครู
 3.3 เป็นวิทยากรโครงการบริการชุมชน
 4. งานอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัย คณะมนุษย์ศาสตร์ ภาควิชาฯ มอบหมาย เช่น งานพระราชทาน ปริญญาบัตร เป็นต้น

 หลักฐานที่ใช้สมัคร
 1. สำเนาหลักฐานการศึกษา.หรือใบแสดงผลการศึกษา.(Transcript).ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาสูงสุด
 2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน
 5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

 วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
 รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2557 ในวันและเวลาราชการ (08.30 - 16.30 น.).ณ.สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาคาร 2 ห้อง 217 โทร. 02-649-5543

 หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
 คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
 คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร

 

    หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM