กรมหม่อนไหม รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ( 15- 21 ตุลาคม 2556 ) : SIAMHRM.COM

กรมหม่อนไหม รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ( 15- 21 ตุลาคม 2556 )
กรมหม่อนไหม
 กรมหม่อนไหม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
 เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ
 ชื่อตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
 อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
 ประเภท : บริหารทั่วไป
 จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาสายงานบริหารธุรกิจ หรือด้านการจัดการ
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร
 ปฏิบ้ติงานเกี่ยวกับ
 1. บริหารจัดการภายในศูนย์ และงานบริหารทั่วไป จัดทำข้อมูล สถิติ วางแผนการติดตามงาน บันทึกการประชุม จัดทำเอกสาร วางแผนด้านการเงิน งบประมาณ วางแผนการปฏิบัติราชการ
 2. เป็นผู้กลั่นกรองเรื่องเอกสารเตรียมการและบันทึกการประชุม ตลอดจนติดตามมิติที่ประชุม
 3. ประสานงานกับหน่วยงาน และบุคคลต่าง ๆ ตลอดจนการให้บริการ อำนวยความสะดวกแก่หน่วยงานและบุคคลผุ้รับบริการ
 4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


 วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ
 ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง/ทั่วไป
 วิธีการประเมิน : ทดสอบข้อเขียน (100 คะแนน)

 

 ตามเอกสาร ทักษะ
 ความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง
 วิธีการประเมิน : ทดสอบปฏิบัติ (100 คะแนน)

 ตามเอกสาร สมรรถนะ
 ความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง
 วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์ (100 คะแนน)
 เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะรวมไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60

 เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2556

 

    หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM