คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬา รับอาจารย์ A-5 (วิศวกรรมชีวเวช-ไฟฟ้า) (บัดนี้ - 10 กันยายน 2556) : SIAMHRM.COM

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬา รับอาจารย์ A-5 (วิศวกรรมชีวเวช-ไฟฟ้า) (บัดนี้ - 10 กันยายน 2556)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครงาน


 อาจารย์ A-5 (วิศวกรรมชีวเวช-ไฟฟ้า)

 

 

 จำนวน

 ๒ อัตรา

 

 คุณสมบัติ

 ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับจุฬาฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๑ เรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัย
 - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมชีวเวช หรือวิศวกรรมไฟฟ้า ที่มีความเชี่ยวชาญด้านอิเล็กทรอนิกส์การแพทย์
 - มีคะแนน TOEFL ไม่น้อยกว่า ๕๕๐ คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า ๗๕ คะแนน และ IELTS ไม่น้อยกว่า ๖.๕ คะแนน (ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ อาจขอยกเว้นการประเมินความรู้ภาษาอังกฤษต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคล) ผลทดสอบมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
 - ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

 

 หลักฐานการสมัคร

 หลักฐานทุกอย่างต้องใช้ฉบับจริง พร้อมสำเนา ๑ ชุด

 

 ระยะเวลาสมัคร

 ตั้งแต่บัดนี้ – ๑๐ ก.ย. ๕๖ ในวันและเวลาราชการ

 

 สนใจติดต่อ

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร. ๐-๒๒๑๘-๖๓๐๖, ๐-๒๒๑๘-๖๓๑๙ ในวันและเวลาราชการ

 

    หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM