อาชีวะ 3 ชาติไทย-ลาว-เวียดนาม ร่วมสร้างทักษะแรงงานอาเซียน : SIAMHRM.COM

อาชีวะ 3 ชาติไทย-ลาว-เวียดนาม ร่วมสร้างทักษะแรงงานอาเซียน


เมื่อกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา มีโอกาสได้ร่วมคณะไปกับผู้บริหารวิทยาลัย ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) ที่อยู่บริเวณชายแดนลุ่มน้ำโขง นำโดย ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เดินสายหารือกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศึกษาแห่งเมืองวินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาและกีฬา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน(สปป.)ลาว เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือจัดการอาชีวศึกษา

ทริปนี้ชาวอาชีวศึกษาไทย ได้เดินทางโดยรถบัสยาวนานกว่า 10 ชั่วโมง จากไทยผ่านสะพานมิตรภาพ 3 ซึ่งเป็นสะพานที่เชื่อมต่อระหว่างประเทศไทย ทางจังหวัดนครพนม กับ แขวงคำม่วน ประเทศลาว และใช้เส้นทางอาร์ 13 ผ่านป่า ลัดเลาะภูเขาที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์ มุ่งหน้าสู่เมืองวินห์ บ้านเกิดของลุงโฮจิมินห์ รัฐบุรุษของประเทศเวียดนาม ซึ่งการเดินทางโดยรถบัสนี้ทำให้เราได้เห็นงานก่อสร้างทางที่กำลังขยายตัว บนเส้นทางโครงข่ายคมนาคมที่จะมีบทบาทสำคัญ ทั้งทางด้านการท่องเที่ยว และโลจิสติกส์ในอนาคต และยิ่งคุ้มค่า เมื่อผลการหารือเป็นไปอย่างราบรื่น ได้รับการตอบรับที่ดี โดยทั้ง ดร.กาว เวียด ยู๋ง รองอธิการบดีฝ่ายต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศึกษาแห่งเมืองวินห์ ประเทศเวียดนาม และนายหนูพัน อุตสา หัวหน้ากรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาและกีฬาแห่ง สปป.ลาว เห็นพ้องต้องกันว่า ไทย-ลาว-เวียดนาม จะร่วมพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษารองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ตามข้อเสนอของไทย

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ บอกว่า ผลการหารือทั้งที่เวียดนาม และ สปป.ลาว มีความลงตัวใน 3 เรื่อง คือ 1. การแลกเปลี่ยนครู แลกเปลี่ยนนักศึกษา 2 . การร่วมวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ และ 3.การทำโครงการผลิตผู้จบอาชีวศึกษาที่มีความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานใน 3 ประเทศ ซึ่งในอีก 2 ปีข้างหน้า เราทั้ง 3 ประเทศจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กิจกรรมหนึ่งที่สำคัญมาก และส่งผลกระทบกับทุกประเทศ คือ การเคลื่อนย้ายของแรงงานระดับต่าง ๆ ซึ่งทุกประเทศต้องเตรียมรับ โดยเฉพาะทางด้านอาชีวศึกษา และขณะนี้แต่ละประเทศก็เตรียมความพร้อมในกำลังคนของประเทศตนเองอยู่แล้ว แต่การเตรียมความพร้อมในลักษณะ “ทวิภาคี” และ “ไตรภาคี” ด้านอาชีวศึกษายังไม่เกิด ดังนั้นจึงเป็นการริเริ่มใหม่ที่เราจะทำ

“การจัดหลักสูตรอาชีวศึกษา 3 ชาติ หรือ การเรียนการสอนอาชีวศึกษา ร่วม 3 ชาติ มีเป้าหมาย คือ ต้องการผลิตเด็กอาชีวศึกษา ที่มีความสามารถในการทำงานได้ ทั้ง 3 ประเทศ โดยทั้ง 3 ประเทศให้การรับรองวุฒิร่วมกัน เพื่อเป็นที่ยอมรับทั้งด้านวุฒิการศึกษา และมาตรฐานทักษะฝีมือ ซึ่งความจริงแล้วควรเป็นความร่วมมือกันของ 10 ประเทศในอาเซียน แต่นี่ก็ถือเป็นจุดเริ่มต้น” ดร.ชัยพฤกษ์ กล่าวและบอกด้วยว่า ในต้นเดือนสิงหาคมนี้เวียดนาม และ ลาวจะมาหารือที่ไทย เพื่อตั้งคณะทำงานร่วมของทั้ง 3 ประเทศ ในการพิจารณาเลือกสาขาวิชาที่เป็นความต้องการร่วมกันในการผลิตกำลังคน จากนั้นจะมากำหนดสมรรถนะร่วมกันว่าต้องมีสมรรถนะอะไรบ้าง ทำหลักสูตร กำหนดแผนการเรียนการสอนว่าช่วงไหนที่จะเรียนในประเทศตนเอง ช่วงไหนไปเรียนประเทศอื่น ๆ โดยหมุนเวียนเรียนทั้ง 3 ประเทศและไปกันทั้งกลุ่ม ซึ่งเด็ก ๆจะได้เป็นเพื่อนกันในอนาคต ทั้งนี้ คาดว่าจะรับเด็กเข้าโครงการฯในรุ่นแรกได้ประมาณ 20-30 คน โดยเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ดร.กาว เวียด ยู๋ง บอกว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศึกษาแห่งเมืองวินห์ เดิมเป็นโรงเรียนฝึกคนทำงานด้านเครื่องจักรกล ก่อนเปลี่ยนมาเป็นโรงเรียนอาชีวศึกษา ที่ทำหน้าที่ฝึกหัดครูอาชีวศึกษา และมาเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีศึกษาฯ โดยปัจจุบันมีนักศึกษาทั้งหมด 11,000 คน ในจำนวนนี้เรียนอาชีวศึกษา ประมาณ 3,000 คน ซึ่งในเวียดนามคนเรียนสายอาชีพยังมีน้อย ส่วนใหญ่อยากเรียนในมหาวิทยาลัยมากกว่า อย่างไรก็ตามไทยมีความพร้อมในเรื่องของสถานประกอบการที่จะรับเด็กเข้าฝึก ปฏิบัติงาน โดยมีรายได้ด้วย ดังนั้นความร่วมมือกับไทย จะเปิดโอกาสให้เด็กเวียดนามได้ไปฝึกงานในสถานประกอบการของไทยมากขึ้น

ขณะที่ นายหนูพัน อุตสา บอกว่า ยินดีที่ได้ร่วมมือกับไทยและเวียดนาม ซึ่งขณะนี้ สปป.ลาวกำลังอยู่ในระยะปฏิรูปงานอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ โดยจะมีการปฏิรูปหลักสูตร สื่อการเรียนการสอน รวมถึงขยายสถานศึกษาด้านอาชีวศึกษา และเพิ่มจำนวนผู้เรียนให้มากขึ้น เพราะขณะนี้เด็กของ สปป.ลาว ก็มีสัดส่วนในการเลือกเรียนสายอาชีพน้อยเช่นกัน

นายคำพูวา สีจันทะวง นักศึกษาชั้น ปวช.2 สาขาไฟฟ้าอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิควิชาชีพแขวงคำม่วน สปป.ลาว มองว่า ถ้ามีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรอาชีวศึกษาร่วม 3 ชาติขึ้นจริงจะดีมาก ๆ ซึ่งถ้าตนมีโอกาสก็อยากจะเข้าไปทำงานในประเทศไทย เนื่องจากอยู่ใกล้กันเดินทางสะดวก พูดคุยกันก็รู้เรื่อง

การเยือน สปป.ลาว ครั้งนี้ ผู้อำนวยการวิทยาลัยในสังกัด สอศ.ของไทย กับ ผู้บริหารโรงเรียนเทคนิคและวิชาชีพของ สปป.ลาว ยังได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจับคู่พัฒนา รวม 12 คู่ อาทิ วิทยาลัยอาชีวศึกษา (วอศ.)เชียงราย คู่กับ วิทยาลัยเทคนิคและวิชาชีพบ่อแก้ว, วิทยาลัยเทคนิค (วท.) เลย และ วท.น่าน คู่กับ โรงเรียนเทคนิควิชาชีพหลวงพระบาง, วอศ.อุดรธานีและวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม คู่กับ วิทยาลัยเทคนิคและวิชาชีพคำม่วน เป็นต้น

ทันทีที่หลักสูตรอาชีวะ 3 สัญชาติสำเร็จ จะเป็นจุดกำเนิดของแรงงานฝีมือ ที่มีมาตรฐาน ทักษะ ในแบบฉบับไทย-ลาว-เวียดนาม.

(เดลินิวส์, 18-7-2556)


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM