โรงเรียนสาธิตมศว (ฝ่ายมัธยม) รับพนักงานบริการอัดสำเนา (15 กรกฎาคม - 16 สิงหาคม 2556) : SIAMHRM.COM

โรงเรียนสาธิตมศว (ฝ่ายมัธยม) รับพนักงานบริการอัดสำเนา (15 กรกฎาคม - 16 สิงหาคม 2556)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริการอัดสำเนา (2) 7 - 2643 สังกัดโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)


 ตำแหน่งพนักงานบริการอัดสำเนา เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 - 2643
 สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

 

 อัตราเงินเดือน 7,310 – 10,340 บาท

 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 , มัธยมศึกษาปีที่ 6 , หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความสามารถที่เกี่ยวข้องกับงานตามตำแหน่ง สามารถอุทิศตนให้กับการทำงานของโรงเรียนได้ มีคุณธรรม จริยธรรม และอุทิศตนให้กับราชการโดยรวม มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี

 ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
 ปฏิบัติงานห้องถ่ายเอกสารของโรงเรียน
 1. งานถ่ายเอกสาร เอกสารการสอนและเอกสารอื่นๆ
 2. งานโรเนียว เอกสารการสอน , จัดทำรูปเล่มเอกสารการสอน , ข้อสอบจุดประสงค์ / กลางภาค / ปลายภาค เตรียมความพร้อมเข้า ม.1 / Pre – test ป.4 – ป.6 / คิดวิเคราะห์อ่านและเขียน ม.1 – ม.6
 3. งานจัดเรียงเอกสารเพื่อทำเป็นรูปเล่ม
 4. จัดเตรียมเบิกวัสดุการผลิตทุกชนิด (หมึกพิมพ์ , มาสเตอร์ , กระดาษ)
 5. ตรวจสอบเครื่องพิมพ์ก่อนดำเนินการปฏิบัติงานผลิตเอกสารสิ่งพิมพ์
 6. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย หรือคำสั่ง นอกเหนือจากภาระงานหลัก

 หลักฐานที่ใช้สมัคร
 1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา.(Transcript).ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
 2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน
 5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

 วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
 รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ (08.30 - 16.30 น.) ณ งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น M อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ.ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

 หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
 คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถคุณลักษณะ.หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง.มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ ประกาศผล

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบหลังจากสิ้นสุดการรับสมัคร

 

    หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM