คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว รับอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาศิลปะจินตทัศน์ (17 เมษายน - 17 พฤษภาคม 2556) : SIAMHRM.COM

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว รับอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาศิลปะจินตทัศน์ (17 เมษายน - 17 พฤษภาคม 2556)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 4223 สังกัดสาขาวิชาศิลปะจินตทัศน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์


 ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 4223
 สังกัดสาขาวิชาศิลปะจินตทัศน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
 (หมายเหตุ กรณีกำลังศึกษาปริญญาเอก บรรจุตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติงานสอน) หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาเอก จะได้รับการบรรจุเป็นตำแหน่งอาจารย์ ตามข้อที่ 5 เงื่อนไขการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย)

 อัตราเงินเดือน
 1 วุฒิปริญญาเอก 21,690 – 47,000 บาท
 2 วุฒิปริญญาโทกำลังศึกษาปริญญาเอก 13,750 บาท และค่าครองชีพชั่วคราว 1,250 บาท

 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 1. จบการศึกษาในระดับวุฒิปริญญาเอก หรือกำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ในกลุ่มศิลปกรรมศาสตร์ (ด้านทัศนศิลป์ , ทฤษฎีศิลป์ , การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม) โดยมีหัวข้อวิทยานิพนธ์หรืองานค้นคว้าระหว่างการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับทัศนศิลป์หรือใกล้เคียง
 2. มีประสบการณ์ด้านการสอน หรือการเป็นวิทยากรตามสถาบันการศึกษาต่างๆ
 3. หากมีผลงานได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ จะได้รับการพิจารณา เป็นพิเศษ
 4. เป็นผู้ที่เคยผ่านประสบการณ์สร้างสรรค์สื่อศิลป์ Multi-Media และ Graphic design
 5. มีความสามารถใช้โปรแกรม Adobe Illustrator , Macromedia Flash , Macromedia Dreamweaver , Avid , maya , After Effect , Form Z , Zbrush

 ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
 ภาระงานผลิตบัณฑิต
 - สอนรายวิชา Cultural Arts Studies
 - สอนรายวิชา Contemporary Art and Multi - Cultural Studies
 - สอนรายวิชา Introduction to Aesthetics
 - สอนรายวิชา Anthropology
 - สอนรายวิชา Folklore
 - หรือสอนรายวิชาที่กำหนด
 - เป็นอาจารย์ที่ปรึกษานิสิต จำนวน 1 ชั้นปี
 - เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาศิลปะนิพนธ์ของสาขาวิชา จำนวน 1 กลุ่ม

 ภาระงานวิจัยและสร้างสรรค์
 1. ภายในระยะเวลา 5 ปี ต้องมีผลงานวิจัยที่เสนอในที่ประชุมวิชาการหรือได้รับการเผยแพร่ในสื่อที่มีกระบวนการกลั่นกรองจากผู้เชี่ยวชาญ ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง โดยเป็นผู้วิจัยหลักหรือ มีไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง หากเป็นผู้วิจัยร่วม
 2. ต้องผลิตเอกสารประกอบการสอน หรือบทความวิชาการ หรืองานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ ไม่น้อยกว่าปีละ 1 เรื่อง
 3. ต้องเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการวิจัยและการเรียนการสอนหรือการพัฒนาความสามารถในเรื่องเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องตามความเหมาะสม

 ภาระงานอื่นๆ
 1. ต้องร่วมรับผิดชอบในการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการของสาขาวิชาฯ และคณะ
 2. ต้องปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่มหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชาฯ มอบหมาย เพื่อประโยชน์แก่การพัฒนานิสิต และเพื่อการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 3. ต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นิสิต และรักษาชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย

 หลักฐานที่ใช้สมัคร
 1. สำเนาหลักฐานการศึกษา.หรือใบแสดงผลการศึกษา.(Transcript).ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี จนถึงปริญญาสูงสุด
 2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน
 5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

 วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
 รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ (08.30 - 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร. 0 2649 5000 ต่อ 15087

 หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
 คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
 คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM