สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงิน ( บัดนี้ - 8 มีนาคม 2556 ) : SIAMHRM.COM

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงิน ( บัดนี้ - 8 มีนาคม 2556 )
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
 35 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ
 ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงิน
 อัตราเงินเดือน : 11,160 บาท
 ประเภท : บริการ
 จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
 ระดับการศึกษา : ปวส.

 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบัญชี,สาขาวิชาการเงินและธนาคาร
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และงบประมาณตามที่ได้รับมอบหมาย รวบรวมข้อมูล เอกสารรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการจัดทำบัญชีและงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน บันทึกข้อมูลในระบบการบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS จัดทำทะเบียนคุมต่างๆ ตรวจสอบใบสำคัญ จัดทำรายงานการเงิน ตามแนวทางแบบอย่าง ขั้นตอนและวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


 วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ

 ตามเอกสาร ทักษะ

 ตามเอกสาร สมรรถนะ
 เกณฑ์การประเมิน :

 เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2556   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM