จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ( บัดนี้ - 14 กุมภาพันธ์ 2556 ) : SIAMHRM.COM

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ( บัดนี้ - 14 กุมภาพันธ์ 2556 )
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 เอกสารต้นฉบับ : พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
 ชื่อตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์
 อัตราเงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
 ประเภท :
 จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก

 รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาเอกทางเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : เพื่อปฏิบัติงานหลักด้านการเรียน การสอนและงานวิจัยในคณะเศรษฐศาสตร์
 ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 3. วิธีการคัดเลือก
 3.1 ประเมินความรู้เฉพาะสาขา 30 คะแนน
 (จากประวัติการศึกษาและผลงานวิชาการ)
 3.2 สอบสอน โดยแบ่งเป็นการนำเสนอผลงานทางวิชาการเป็นภาษาไทย 30 นาทีและซักถาม 30 นาที (เฉพาะผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้เฉพาะสาขาข้อ 3.1)
 3.2.1 ประเมินความสามารถในการถ่ายทอด 20 คะแนน
 3.2.2 ประเมินความรู้ทางสาขา 10 คะแนน
 3.2.3 ประเมินความรู้ภาษาไทยในการสื่อสาร 10 คะแนน
 3.3 สอบสัมภาษณ์ คุณลักษณะและความเหมาะสม (เฉพาะผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
 ข้อ 3.2)
 3.3.1 บุคลิก 10 คะแนน
 3.3.2 ทัศนคติ 20 คะแนน
 เกณฑ์การตัดสินผู้สอบผ่าน จะต้องได้คะแนนในแต่ละวิชาหัวข้อมากกว่าหรือเท่ากับ
 ร้อยละ 60 และเป็นไปตามมติกรรมการคัดเลือกอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์


 ทักษะ/สมรรถนะ : 2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 2.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์
 2.2 ผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการจะต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการดังนี้
 ตามเอกสาร คะแนน TOEFL (Paperตามเอกสารbased test: PBT) ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน
 ตามเอกสาร คะแนน TOEFL (Internetตามเอกสารbased test: iBT) ไม่น้อยกว่า 79 คะแนน
 ตามเอกสาร คะแนน CUตามเอกสารTEP ไม่น้อยกว่า 75 คะแนน
 ตามเอกสาร คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 6.5 คะแนน
 (ผลการทดสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร)
 2.3 ผู้สมัครจะต้องไม่มีเงื่อนไขภาระผูกพันเรื่องทุนใดๆ หรือเงื่อนไขอื่นๆ ที่จะทำให้มหาวิทยาลัยต้องรับผิดชอบ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ

 

 เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
 เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2556 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM