กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ( 4 - 14 มกราคม 2556 ) : SIAMHRM.COM

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ( 4 - 14 มกราคม 2556 )
 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
 เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ
 ชื่อตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
 อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
 ประเภท : บริหารทั่วไป
 จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางบริหารธุรกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือโต้ตอบ การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆ ดำเนินไปได้สะดวกราบรื่นและมีหลักฐานตรวจสอบได้
 2) รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูล เอกสาร แฟ้มข้อมูล หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบ วิธีปฏิบัติ เพื่อสะดวกต่อการค้นหาและเป็นหลักฐานทางราชการ
 3) ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้งาน และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
 4) ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
 5) ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
 6) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 7) จัดทำ พัฒนา ปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 8) งานช่วยอำนวยการบริหารกิจการระหว่างประเทศ
 9) ผลิตและจัดเตรียมเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน
 10) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

 วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ
 1) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือโต้ตอบ การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆ ดำเนินไปได้สะดวกราบรื่นและมีหลักฐานตรวจสอบได้ 2) รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูล เอกสาร แฟ้มข้อมูล หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบ วิธีปฏิบัติ เพื่อสะดวกต่อการค้นหาและเป็นหลักฐานทางราชการ 3) ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้งาน และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 4) ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น 5) ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป 6) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 7) จัดทำ พัฒนา ปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 8) งานช่วยอำนวยการบริหารกิจการระหว่างประเทศ 9) ผลิตและจัดเตรียมเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน 10) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

 ตามเอกสาร ทักษะ
 1) ความรู้เกี่ยวกับการบริหารสำนักงาน 2) ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ 3) ความรู้เกี่ยวกับระบบงานสารบรรณ งานธุรการ 4) ความรู้เกี่ยวกับการบริหารแผนงาน และการบริหารงบประมาณ 5) ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
 วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

 ตามเอกสาร สมรรถนะ
 1) ความรู้เกี่ยวกับการบริหารสำนักงาน 2) ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ 3) ความรู้เกี่ยวกับระบบงานสารบรรณ งานธุรการ 4) ความรู้เกี่ยวกับการบริหารแผนงาน และการบริหารงบประมาณ 5) ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
 วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
 เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยการจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้

 เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2556 ถึง วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2556   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM