นักวิชาการจวกรัฐละเลยแรงงาน เอาใจนายทุน : SIAMHRM.COM

นักวิชาการจวกรัฐละเลยแรงงาน เอาใจนายทุน
เวทีสิทธิมนุษยชนภาคประชาชน จวกรัฐเละ ไม่ดูแลประชาชนผู้ใช้แรงงาน แต่กลับไปออกกฎหมายเอื้อกับกลุ่มนายทุน อาจารย์จุฬาฯ แจงชัดคนรัฐออกกฎหมายแล้วไปรอรับผลประโยชน์ปลายทาง กลุ่มทุนกับรัฐกลืนเป็นกลุ่มเดียวกัน ทำให้รัฐถูกกลุ่มทุนบีบให้ลดบทบาทในการดูแลแรงงาน ก่อให้เกิดสถานการณ์เผชิญหน้าระหว่างนายทุน กับแรงงานแทน ด้านประธานกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย วอนผู้ใช้แรงงานเร่งร่วมกันผลักดันให้มีตัวแทนผู้ใช้แรงงานเข้าไปบริหารกองทุนประกันสังคม และประธานบอร์ดประกันสังคมควรมาจากการเลือกตั้ง
       
       เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2548 ที่อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา สี่แยกคอกวัว ถ.ราชดำเนิน คณะกรรมการจัดงานสัปดาห์สิทธิมนุษยชนภาคประชาชน นำโดยกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย จัดเสวนา เรื่อง “ภารกิจของรัฐกับการคุ้มครองสิทธิผู้ใช้แรงงาน” ผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย นายสมศักดิ์ โกศัยสุข เลขาธิการศูนย์ประสานงานกรรมกร (ศปก.) รศ.ดร.วรวิทย์ เจริญเลิศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางวิไลวรรณ แซ่เตีย ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ดำเนินการเสวนาโดย นายสาวิทย์ แก้วหวาน คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย
       
       รศ.ดร.วรวิทย์ กล่าวว่า ปัญหาแรงงานถูกละเมิดที่มีความรุนแรงและมีจำนวนมากขึ้นนั้น สาเหตุสำคัญเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน เพราะรัฐเป็นผู้ออกกฎหมาย แต่คนของรัฐกลับไปรอรับผลประโยชน์อยู่ปลายทาง ปัจจุบันทุนกับรัฐกลืนเป็นหนึ่งเดียวกัน ทำให้รัฐไม่สามารถคุ้มครองแรงงานได้ แต่กลับไปทำหน้าที่หนุนกลุ่มทุน ดังนั้น
รัฐถูกกลุ่มทุนบังคับให้ลดบทบาทในการดูแลแรงงานลง ทำให้เกิดการเผชิญหน้าระหว่างผู้ใช้แรงงานกับกลุ่มทุนมากขึ้น สถานการณ์ในปัจจุบันจึงเต็มไปด้วยการเผชิญหน้าของกลุ่มทุนกับผู้ใช้แรงงาน ดังนั้น ผู้ใช้แรงงานต้องวิเคราะห์เรื่องของชนชั้นให้ออกและรู้จักการคิดนอกกรอบเพื่อมองเห็นภาพต่างๆ ในสังคมชัดเจนขึ้น
       

       นางวิไลวรรณ กล่าวว่า ปัจจุบันแรงงานตระหนักถึงปัญหาของตนเองน้อยมาก ทำให้ปัญหาการละเมิดแรงงานมีมากขึ้น และกฎหมายมีช่องว่างให้นายจ้างหลบเลี่ยง เอื้อประโยชน์กับนายทุน ซึ่งผู้ใช้แรงงานต้องร่วมกันต่อสู้เพื่อให้มีตัวแทนผู้ใช้แรงงานเข้าไปเป็นคณะกรรมการกองทุนประกันสังคม เพื่อดูแลการบริหารกองทุนให้เกิดประโยชน์กับผู้ใช้แรงงานอย่างแท้จริง และคณะกรรมการบริหารกองทุน ต้องระลึกอยู่เสมอว่ากองทุนประกันสังคมไม่ได้มุ่งหวังในการหาแสวงหากำไร หากแต่เพื่อดูแลสวัสดิการของผู้ใช้แรงงาน ซึ่งประธานคณะกรรมการกองทุนประกันสังคมควรมาจากการเลือกตั้ง ไม่ใช่ปล่อยให้รัฐเป็นผู้กำหนดชีวิตแรงงาน เพราะผู้ใช้แรงงานทุกคน คือ เจ้าของเงิน
       
       ส่วนกองทุนทดแทนกรณีเจ็บป่วย สูญเสียอวัยวะ หรือทุพลภาพ ก็ควรมีมาตรการดูแลผู้ใช้แรงงานที่ประสบเหตุได้ตลอดชีวิต เพราะแรงงานเหล่านี้ต้องกลายไปเป็นภาระของคนในครอบครัว หรือถูกเลิกจ้าง เพราะไม่สามารถทำงานได้ ทั้งๆ ที่เขาสูญเสียจากการทำงาน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ากลไกทางกฎหมายที่ต้องดูแลคนจนนั้น ไม่ได้เป็นอย่างที่หวังและเปิดช่องให้นายจ้างเลิกจ้างได้ตลอดเวลา
       
       นายสมศักดิ์ กล่าวว่า การที่แรงงานด่านายทุนว่าใช้อำนาจขูดรีดนั้นไม่ถูกต้อง เพราะหน้าที่หลักของนายทุน คือ การขูดรีดแรงงาน สิ่งที่เราต้องบอกกันเอง คือ การกระทำรูปแบบใดที่เรียกว่าละเมิดแรงงาน ส่วนวิธีการต่อสู้ กลุ่มผู้ใช้แรงงานต้องไปคิดกันเอง ซึ่งสิทธิเสรีภาพของตนเองเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องมี เมื่อนายจ้างไม่ให้ก็ต้องต่อสู้เพื่อให้ได้มา นอกจากนี้ แรงงานควรได้รับการดูแลเรื่องความปลอดภัย ซึ่งเป็นเรื่องที่นายจ้างต้องจัดให้โดยไม่ต้องรอการร้องขอ ปัจจุบันสื่อต่างๆ ก็มีโฆษณาออกมาให้คนมีช่องทางการเป็นหนี้มากขึ้น แต่ค่าจ้างแรงงานกลับไม่ขยับขึ้น
       
       “เมื่อมีการขึ้นอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ จะให้เพิ่มขึ้น 2 บาท 1 บาท ผมถามว่าเอาสมองส่วนไหนมาคิด ใช้หลักเศรษฐศาสตร์อะไร เพิ่มมา 2 บาท เอาไปซื้ออะไรได้ ผมไม่เข้าใจ ซึ่งผู้ที่เข้าไปมีหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องเพื่อผู้ใช้แรงงานต้องออกมาแสดงบทบาทเรียกร้องแทนแรงงานด้วย ไม่ใช่ปล่อยให้ออกมาในรูปนี้ เพราะมันเพิ่มมาแค่นี้ซื้ออะไรไม่ได้จริงๆ” นายสมศักดิ์กล่าว
       
       เลขาธิการ ศปก.กล่าวอีกว่า ปัจจุบันแรงงานไม่ได้รับการคุ้มครองจากรัฐ สาเหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะรัฐออกกฎหมายเพื่อนายทุน และยกให้นายทุนเป็นผู้ตกลงกับลูกจ้างเอง ซึ่งต่อไปกระบวนการแรงงานต้องมีความคิดในการต่อสู้ แม้ว่าผู้ใช้แรงงานจะมีจำนวนมาก แต่ปัญหาคือไม่สามารถรวมตัวกันได้ แรงงานต้องต่อสู้เพื่อให้รัฐทำหน้าที่เป็นรัฐสวัสดิการ มีการศึกษาฟรี รักษาพยาบาลฟรี และการใช้ภาษีต้องเพื่อประชาชนส่วนรวม ขณะเดียวกัน กฎหมายก็ต้องมีการปรับใหม่ หากการฟ้องร้องคดีความเรื่องแรงานยังไม่ถึงที่สุดว่าลูกจ้างมีความผิดจริง นายจ้างจะเลิกจ้างในระหว่างดำเนินการทางกฎหมายไม่ได้

 

 

แหล่งข่าว : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM