สำนักงานอธิการบดี มศว รับบุคลากร (21 พฤศจิกายน - 21 ธันวาคม 2555) : SIAMHRM.COM

สำนักงานอธิการบดี มศว รับบุคลากร (21 พฤศจิกายน - 21 ธันวาคม 2555)
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งบุคลากร (1) 7 - 4231 สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี

 ตำแหน่งบุคลากร เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 4231
 สังกัดงานบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี

 อัตราเงินเดือน 11,330 บาท

 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านนิติศาสตร์ หรือ รัฐศาสตร์

 ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
 1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง และคำสั่งพ้นจากตำแหน่งผู้บริหารทุกตำแหน่ง รวมทั้งกรณีผู้บริหารของส่วนงานในกำกับมหาวิทยาลัยทุกกรณี
 2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง และคำสั่งพ้นจากตำแหน่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภาวิชาการ กรรมการบริหารเงินรายได้ กรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัย อนุกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการต่างๆ ตามที่อธิการบดีสั่งการ
 3. เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสรรหาผู้บริหารทุกชนิด
 4. ดำเนินการเกี่ยวกับการเลือก เพื่อให้ได้มาซึ่งผู้แทนตามองค์ประกอบของคณะกรรมการทุกชุดตามข้อบังคับ
 5. จัดทำประกาศ คำสั่งแต่งตั้ง กรรมการสภามหาวิทยาลัย สภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ และกรรมการที่เกี่ยวกับข้องทุกกรณี
 6. จัดทำทะเบียนคุมวาระการดำรงตำแหน่งผู้บริหาร และรายงานให้อธิการบดีทราบและสั่งการ
 7. จัดทำบันทึกเสนอที่ประชุม หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการสรรหา หรือเลือกกรรมการตามข้อบังคับ ระเบียบ ก่อนครบวาระ หรือต้องพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ
 8. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนกรณีผู้บริหารไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการ
 9. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน กรณีตำแหน่งผู้บริหารว่างลง เนื่องจากครบวาระ หรือลาออก จากราชการ หรือลาออกก่อนครบวาระ
 10. จัดทำวาระการประชุม และรายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการสรรหาผู้บริหาร ตลอดจนประสานงานกับเลขานุการของคณะกรรมการสรรหาผู้บริหาร
 11. ศึกษา วิเคราะห์ สรุปปัญหา ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหาร ทุกกรณี
 12. ประสานงานกับงานการประชุมเพื่อเสนอวาระการแต่งตั้งผู้บริหาร และแต่งตั้งกรรมการชุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาผู้บริหาร
 13. จัดเก็บ รวบรวม รายงานการประชุม มติที่ประชุม ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือเวียน ประกาศ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ใช้อ้างอิง ที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ
 14. จัดทำร่างระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศที่เกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 15. บันทึกการปฏิบัติงานในแฟ้มบันทึกคุณภาพ ตามแผนควบคุมคุณภาพเรื่องของระยะเวลาการปฏิบัติงาน และบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน สำหรับเรื่องที่ไม่ได้อยู่ในแผนควบคุมคุณภาพเสนอหัวหน้างาน กรณีมีปัญหาอุปสรรค ให้เสนอแนวทางแก้ไข ประกอบการพิจารณาของหัวหน้างาน กำหนดส่งแฟ้มบันทึกการปฏิบัติงานให้หัวหน้างาน ทุกเดือนในวันสิ้นเดือน
 16. ร่วมกันดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรม 5ส
 17. จัดทำหนังสือเชิญประชุม ติดต่อจองห้องประชุม ทำหนังสือขออนุมัติจัดเลี้ยง และประสานงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 18. ศึกษา วิเคราะห์ สรุปปัญหา ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพนักงานมหาวิทยาลัย
 19. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 หลักฐานที่ใช้สมัคร
 1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
 2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน
 5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

 วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
 ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 - 16.30 น.) ณ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02-649-5000 ต่อ 15638

 หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
 คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
 คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM