สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับนักจัดการงานทั่วไป (ศูนย์พัฒนาคุณภาพ) (บัดนี้ - 20 พฤศจิกายน 2555) : SIAMHRM.COM

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับนักจัดการงานทั่วไป (ศูนย์พัฒนาคุณภาพ) (บัดนี้ - 20 พฤศจิกายน 2555)
ประกาศสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง
 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

 ด้วยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานที่ ศูนย์พัฒนาคุณภาพ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 ๑. ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ
 (๑) ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ติดต่อประสานงาน เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ประเมินผล เฝ้าระวังความเสี่ยง และติดตามการรายงานอุบัติการณ์อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการวัดความพึงพอใจต่าง ๆ ที่ต้องดำเนินการต่อไป
 (๒) ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปและงานสารบรรณ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น งานธุรการ งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมข้อมูล ร่างโต้-ตอบ พิมพ์หนังสือราชการ ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 (๓) ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

 ๒. ลูกจ้างชั่วคราว ศูนย์พัฒนาคุณภาพ

 ๓. ชื่อตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา

 ๔. อัตราค่าจ้าง เดือนละ ๑๑,๖๘๐ บาท

 ๕. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัคร
 ๕.๑ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ ๖ แห่งระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ โดยอนุโลม ดังนี้
 (๑) มีสัญชาติไทย
 (๒) อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
 (๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 (๔) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
 (๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
 (๖) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
 (๗) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
 (๘) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
 (๙) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
 (๑๐)ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้รับกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 (๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 (๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
 (๑๓)ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
 ๕.๒ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้
 (๑) คุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 (๒) มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถประสานงานกับหน่วยงานอื่นได้เป็นอย่างดี
 (๓) มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ และสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel, Power Point และ SPSS ได้เป็นอย่างดี
 (๔) ถ้ามีประสบการณ์ทางด้านสถิติและการบริหารความเสี่ยง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 (๕) มีความรู้ความสามารถในการ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

 ๖. หลักเกณฑ์การคัดเลือก
 ๖.๑ ประเมินความรู้เฉพาะด้านของบุคคลที่เกี่ยวกับงาน ๑๐๐ คะแนน
 วิธีการประเมิน โดยการสอบปฏิบัติทางคอมพิวเตอร์
 (Microsoft Word, Excel, Power Point)
 ๖.๒ ประเมินด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ๑๐๐ คะแนน
 เกี่ยวกับเรื่อง การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี จริยธรรม การตัดสินใจ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบ เสียสละ ความร่วมแรงร่วมใจ และการมีมนุษยสัมพันธ์
 วิธีการประเมิน โดยการสอบสัมภาษณ์

 ๗. เกณฑ์การตัดสิน
 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้เข้ารับการประเมินทั้ง ๒ ด้าน โดยได้คะแนนแต่ละด้านไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ และคะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

 ๘. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
 การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกจะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากันจะให้ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ได้คะแนนด้านความรู้เฉพาะด้านของตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
 การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชีแต่ถ้ามีการคัดเลือกอย่างเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกใหม่แล้วบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกครั้งนี้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกจะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากันจะให้ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ได้คะแนนด้านความรู้เฉพาะด้านของตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และผู้ที่ได้รับการจ้างจะต้องมีข้าราชการระดับ ๕ ขึ้นไป เป็นผู้รับรองการทำงาน ๑ คน

 ๙. การรับสมัคร
 ๙.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 ผู้ประสงค์จะสมัครขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น ๕ อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ๒๖๘/๑ ถนนพระราม ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๓๕๔ ๗๐๒๕ ต่อ ๑๕๑๘ โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ - ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ในวันเวลาราชการ
 (จะดำเนินการสอบปฏิบัติทางคอมพิวเตอร์ในวันที่มาสมัคร)
 ๙.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
 (๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ข นาด ๑ นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๑ ปี จำนวน ๑ รูป
 (๒) สำเนาประกาศนียบัตร หรือระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวน ๑ ฉบับ (พร้อมแสดงวุฒิการศึกษาตัวจริง)
 (๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ ๑ ฉบับ
 (๔) สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.๙) จำนวน ๑ ฉบับ
 (๕) ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕)
 (๖) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยน ชื่อตัว ชื่อสกุล
 ๙.๓ การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ที่บอร์ดชั้น ๕ อาคารดำรงนิราดูร และทางเว็บไซต์สถาบันมะเร็งแห่งชาติ http://www.nci.go.th/
 ๙.๔ การประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้
 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จะแจ้งประกาศผลการสอบคัดเลือกให้ทราบภายหลัง
 ๙.๕ ค่าธรรมเนียมสมัคร
 ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM