สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับนักสังคมสงเคราะห์ (ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์) (บัดนี้ - 20 พฤศจิกายน 2555) : SIAMHRM.COM

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับนักสังคมสงเคราะห์ (ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์) (บัดนี้ - 20 พฤศจิกายน 2555)
ประกาศสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง
 ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์

 ด้วยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ปฏิบัติงานที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 ๑. ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ
 (๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ ให้คำแนะนำ และฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านจิตสังคม
 (๒) ประสาน ดูแลการใช้สิทธิของผู้รับบริการ ตรวจสอบเอกสารใช้สิทธิและรับรองสิทธิในการรักษาพยาบาลให้กับผู้มารับบริการทุกประเภทสิทธิบัตร
 (๓) ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

 ๒. ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

 ๓. ชื่อตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ จำนวน ๒ อัตรา

 ๔. อัตราค่าจ้าง เดือนละ ๑๑,๖๘๐ บาท

 ๕. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัคร
 ๕.๑ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ ๖ แห่งระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ โดยอนุโลม ดังนี้
 (๑) มีสัญชาติไทย
 (๒) อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
 (๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 (๔) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
 (๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
 (๖) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
 (๗) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
 (๘) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
 (๙) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
 (๑๐)ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้รับกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 (๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 (๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
 (๑๓)ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
 ๕.๒ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้
 (๑) คุณวุฒิปริญญาตรีทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จิตวิทยาสังคมหรือจิตวิทยาคลินิก
 (๒) เพศหญิง อายุไม่เกิน ๓๕ ปี
 (๓) สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 (๔) มีความรู้ความสามารถทางด้านสังคมสงเคราะห์ จิตวิทยา และมีจิตบริการผู้ป่วยโรคมะเร็ง

 ๖. หลักเกณฑ์การคัดเลือก
 ๖.๑ ประเมินสมรรถนะด้านความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ๑๐๐ คะแนน
 วิธีการประเมิน โดยการสอบสัมภาษณ์
 ๖.๒ ประเมินสมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ๑๐๐ คะแนน
 เกี่ยวกับเรื่อง การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี จริยธรรม การตัดสินใจ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบ เสียสละ ความร่วมแรงร่วมใจ และการมีมนุษยสัมพันธ์
 วิธีการประเมิน โดยการสอบสัมภาษณ์

 ๗. เกณฑ์การตัดสิน
 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้เข้ารับการประเมินทั้ง ๒ ด้าน โดยได้คะแนนแต่ละด้านไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ และคะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

 ๘. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
 การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกจะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากันจะให้ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ได้คะแนนด้านความรู้เฉพาะด้านของตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
 การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชีแต่ถ้ามีการคัดเลือกอย่างเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกใหม่แล้วบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกครั้งนี้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกจะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากันจะให้ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ได้คะแนนด้านความรู้เฉพาะด้านของตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และผู้ที่ได้รับการจ้างจะต้องมีข้าราชการระดับ ๕ ขึ้นไป เป็นผู้รับรองการทำงาน ๑ คน

 ๙. การรับสมัคร
 ๙.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 ผู้ประสงค์จะสมัครขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น ๕ อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ๒๖๘/๑ ถนนพระราม ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๓๕๔ ๗๐๒๕ ต่อ ๑๕๑๘ โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ - ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ในวันเวลาราชการ
 ๙.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
 (๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๑ ปี จำนวน ๑ รูป
 (๒) สำเนาประกาศนียบัตร หรือระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวน ๑ ฉบับ (พร้อมแสดงวุฒิการศึกษาตัวจริง)
 (๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ ๑ ฉบับ
 (๔) สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.๙) จำนวน ๑ ฉบับ
 (๕) ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. จำนวน ๑ ฉบับ
 (๖) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยน ชื่อตัว ชื่อสกุล
 ๙.๓ การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ที่บอร์ดชั้น ๕ อาคารดำรงนิราดูร และทางเว็บไซต์สถาบันมะเร็งแห่งชาติ http://www.nci.go.th/
 ๙.๔ การประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้
 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จะแจ้งประกาศผลการสอบคัดเลือกให้ทราบภายหลัง
 ๙.๕ ค่าธรรมเนียมสมัคร
 ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM