สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับพนักงานทั่วไป (ฝ่ายบริหารทั่วไป) (บัดนี้ - 20 พฤศจิกายน 2555) : SIAMHRM.COM

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับพนักงานทั่วไป (ฝ่ายบริหารทั่วไป) (บัดนี้ - 20 พฤศจิกายน 2555)
ประกาศสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง
 ตำแหน่งพนักงานทั่วไป

 ด้วยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ปฏิบัติงานที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 ๑. ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ
 (๑) ทำความสะอาดบริเวณหอผู้ป่วย
 (๒) ทำความสะอาดบริเวณภายในและภายนอกอาคาร
 (๓) ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

 ๒. ลูกจ้างชั่วคราว งานเคหะบริการ ฝ่ายบริหารทั่วไป

 ๓. ชื่อตำแหน่ง พนักงานทั่วไป จำนวนหลายอัตรา

 ๔. อัตราค่าจ้าง เดือนละ ๖,๙๑๐ บาท

 ๕. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัคร
 ๕.๑ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ ๖ แห่งระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ โดยอนุโลม ดังนี้
 (๑) มีสัญชาติไทย
 (๒) อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
 (๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 (๔) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
 (๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
 (๖) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
 (๗) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
 (๘) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
 (๙) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
 (๑๐)ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้รับกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 (๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 (๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
 (๑๓)ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
 ๕.๒ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้
 (๑) วุฒิการศึกษา (ป.๔, ป.๖, ม.๓, ม.๖)
 (๒) เพศชาย/หญิง อายุ ๑๘ - ๕๒ ปี
 (๓) มีความซื่อสัตย์ ขยันอดทน และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

 ๖. หลักเกณฑ์การคัดเลือก
 ๖.๑ ประเมินความรู้เฉพาะด้านของบุคคลที่เกี่ยวกับงาน ๕๐ คะแนน
 วิธีการประเมิน โดยการสอบสัมภาษณ์
 ๖.๒ ประเมินด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ๕๐ คะแนน
 เกี่ยวกับเรื่อง การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี จริยธรรม การตัดสินใจ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบ เสียสละ ความร่วมแรงร่วมใจ และการมีมนุษยสัมพันธ์
 วิธีการประเมิน โดยการสอบสัมภาษณ์

 ๗. เกณฑ์การตัดสิน
 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้เข้ารับการประเมินทั้ง ๒ ด้าน โดยได้คะแนนแต่ละด้านไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ และคะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

 ๘. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
 การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกจะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากันจะให้ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ได้คะแนนด้านความรู้เฉพาะด้านของตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
 การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชีแต่ถ้ามีการคัดเลือกอย่างเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกใหม่แล้วบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกครั้งนี้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกจะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากันจะให้ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ได้คะแนนด้านความรู้เฉพาะด้านของตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และผู้ที่ได้รับการจ้างจะต้องมีข้าราชการระดับ ๕ ขึ้นไป เป็นผู้รับรองการทำงาน ๑ คน

 ๙. การรับสมัคร
 ๙.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 ผู้ประสงค์จะสมัครขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น ๕ อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ๒๖๘/๑ ถนนพระราม ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๓๕๔ ๗๐๒๕ ต่อ ๑๕๑๘ โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ - ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ในวันเวลาราชการ
 ๙.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
 (๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๑ ปี จำนวน ๑ รูป
 (๒) สำเนาประกาศนียบัตร หรือระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวน ๑ ฉบับ (พร้อมแสดงวุฒิการศึกษาตัวจริง)
 (๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ ๑ ฉบับ
 (๔) สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.๙) จำนวน ๑ ฉบับ
 (๕) ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. จำนวน ๑ ฉบับ
 (๖) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยน ชื่อตัว ชื่อสกุล
 ๙.๓ การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ที่บอร์ดชั้น ๕ อาคารดำรงนิราดูร และทางเว็บไซต์สถาบันมะเร็งแห่งชาติ http://www.nci.go.th/
 ๙.๔ การประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้
 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จะแจ้งประกาศผลการสอบคัดเลือกให้ทราบภายหลัง
 ๙.๕ ค่าธรรมเนียมสมัคร
 ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM