สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม รับสมัคร นิติกร : SIAMHRM.COM

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม รับสมัคร นิติกร
ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 ตำแหน่งนิติกร

 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชานิติศาสตร์

 ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม 18/1 ซ.บางประจัน ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ตั้งแต่วันที่ 12-16 พฤศจิกายน 2555 ในวันและเวลาราชการ

 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

 - รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5x2 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 - สำเนาแสดงผลการศึกษา และสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร อย่างละ 2 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ
 - สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) สำเนาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.8 หรือ สด.43 เป็นต้น) หรือได้รับการยกเว้น จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี) หนังสือรับรองการผ่านงาน จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM