จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P6 ( บัดนี้ - 9 พฤศจิกายน 2555 ) : SIAMHRM.COM

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P6 ( บัดนี้ - 9 พฤศจิกายน 2555 )
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 เอกสารต้นฉบับ : พนักงานมหาวิทยาลัย
 ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P6
 อัตราเงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
 ประเภท :
 จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

 รายละเอียดวุฒิ : สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาโท
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. งานบริหารจัดการหลักสูตรฯ ให้มีประสิทธิภาพ
 2. ประสานงานกับสถาบันการศึกษาและอาจารย์ผู้สอนทั้งในและต่างประเทศ
 3. บริหารงานด้านการศึกษาภายในหลักสูตรฯ
 4. บริหารงานด้านการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ
 5. บริหารงานด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ
 6. บริหารงานด้านงบประมาณและรายรับรายจ่ายของหลักสูตรฯ
 7. ติดต่อประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกคณะฯ
 8. ปฏิบัติงานด้านที่ปรึกษาแก่นิสิตในหลักสูตรฯ
 9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และคณะเศรษฐศาสตร์
 มอบหมาย

 ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 3.1 ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
 3.2 ประเมินความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่น
 3.3 ประเมินความรู้เฉพาะตำแหน่ง
 3.4 ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะตำแหน่ง
 3.5 ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานเฉพาะตำแหน่ง
 3.6 สัมภาษณ์
 (ข้อ 3.5 – ข้อ 3.6 จะสอบเฉพาะผู้ที่สอบผ่าน ข้อ 3.1 – ข้อ 3.4 เท่านั้น)

 ทักษะ/สมรรถนะ : 2.4 มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการหน่วยงานไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 2.5 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office 2007 และการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น
 2.6 มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างดี
 2.7 มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดี

 

 เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
 เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM