กรมควบคุมโรค รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการอาชีวอนามัย ( 12 - 16 พฤศจิกายน 2555 ) : SIAMHRM.COM

กรมควบคุมโรค รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการอาชีวอนามัย ( 12 - 16 พฤศจิกายน 2555 )
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
 เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ
 ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการอาชีวอนามัย
 อัตราเงินเดือน : 14,020 บาท
 ประเภท : บริหารทั่วไป
 จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : มีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
 1) ส่งเสริม ป้องกันโรคอันเนื่องจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
 2) ให้คำแนะนำในการจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสมกับลักษณะงานและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพ
 3) ปฏิบัติงานช่วยศึกษาวิจัยในโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
 4) ร่วมวางแผน/โครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
 5) ประสานการดำเนินงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
 6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 


 วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ
 1. ความรู้เกี่ยวกับอาชีวอนามัย สุขศาสตร์อุตสาหกรรม (60 คะแนน) 2. ความรู้ความสามารถด้านการประเมิน วิเคราะห์ สังเคราะห์เหตุการณ์เพื่อนำเสนอ (40 คะแนน)
 วิธีการประเมิน : ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้ 1การประเมินครั้งที่ 1 ประเมินสมรรถนะเฉพาะตำแหน่ง เป็นการทดสอบความรู้ด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ โดยวิธีสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 2การประเมินครั้งที่ 2 เป็นการประเมินบุคคลโดยวิธีการสัมภาษณ์

 ตามเอกสาร ทักษะ
 ตามเอกสาร
 วิธีการประเมิน :

 ตามเอกสาร สมรรถนะ
 ตามเอกสาร
 วิธีการประเมิน :
 เกณฑ์การประเมิน : 1. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 2. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ได้คะแนน ในการประเมิน ครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 3. การจัดจ้างเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ โดยจะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนประเมิน ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมิน ครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมิน ครั้งที่ 2 ยังคงเท่ากันอีกให้ผู้ที่รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

 เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ถึง วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM